Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Finland

DDette afsnit giver et overblik over retssystemet i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Retsvæsenet – domstolssystemet

Finlands retssystem består i store træk af:

  • uafhængige domstole, almindelige domstole, forvaltningsdomstole og særlige domstole
  • anklagemyndighederne
  • de retshåndhævende myndigheder (som sørger for fuldbyrdelse af retsafgørelser)
  • kriminalforsorgen (som iværksætter frihedsstraffe)
  • offentlig retshjælp, advokater og godkendte juridiske konsulenter.

Begrebet retssystemet kan også henvise udelukkende til domstolene.

Artikel 98 i Finlands grundlov angiver de forskellige domstole. De almindelige domstole består af højesteret, appeldomstolene og distriktsdomstolene. De almindelige forvaltningsdomstole består af den øverste forvaltningsdomstol og de lokale forvaltningsdomstole.

Højesteret udøver den øverste dømmende magt i civile sager og straffesager, og i forvaltningsretlige sager udøves denne af den øverste forvaltningsdomstol. Højesteret og den øverste forvaltningsdomstol overvåger også lovens anvendelse inden for deres respektive kompetenceområder. I Finland findes der også særlige domstole, som er omhandlet i speciallove.

Dommernes uvildighed og uafhængighed beskyttes af en bestemmelse i grundloven, hvori det er fastsat, at en dommer kun kan afsættes efter afgørelse fra en domstol. En dommer kan ikke tvangsforflyttes til et andet embede, medmindre forflyttelsen er del af en omstrukturering af domstolssystemet.

Grundlovens artikel 21 bestemmer, at enhver har ret til på behørig vis at få sin sag behandlet ved en juridisk kompetent domstol eller af en anden myndighed. Ifølge artikel 21, stk. 2, er offentlighed i retsplejen, retten til at blive hørt og få en begrundet afgørelse og retten til at anke en afgørelse beskyttet af loven ligesom andre garantier om en retfærdig rettergang. I bestemmelsen er der også fastsat kvalitetskrav for retlige procedurer.

Domstolsforvaltning

Mange af domstolsforvaltningens opgaver og ansvarsområder og udviklingen af retlige aktiviteter hører primært ind under justitsministeriets kompetence.

Yderligere oplysninger

De finske domstoles websted indeholder oplysninger om det finske retssystem. Det er en portal, som giver oplysninger om domstole, anklagere, retshåndhævende myndigheder og retshjælp.

Den omfatter f.eks. den seneste retspraksis fra appeldomstolene og forvaltningsdomstolene.

Den gratis Finlex database indeholder retspraksis fra domstolene, de elektroniske love for Finland og oversættelser af finske love og dekreter.

Sidste opdatering: 09/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.