Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Frankrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over retternes og domstolenes hierarkiske struktur.

Indholdet er leveret af
Frankrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retssystemets opbygning – juridiske domstole og forvaltningsdomstole

Domstolenes og retternes hierarkiske opbygning

De juridiske domstole

1. Første instans:

Civilretter

  • Retten for større sager (Tribunal de grande instance)
  • Retten for mindre sager (Tribunal d'instance)
  • Specialiserede domstole, f.eks. arbejdsretten (Conseil de prud'homme), handelsretten (Tribunal de commerce) osv.

Kriminalretter

  • Politiretten (Tribunal de police) i forbindelse med mindre lovovertrædelser (contraventions)
  • Kriminalretten (Tribunal correctionnel) i forbindelse med større lovovertrædelser (délits)
  • Nævningedomstolen (Cour d'assises) i forbindelse med forbrydelser (crimes)

2. Anden instans: Appelretten (Cours d'appel)

3. Kassationsretten (Cour de cassation)

De administrative domstole

1. Første instans:

  • Forvaltningsdomstolen (Tribunal administratif)
  • Specialiserede forvaltningsdomstole (skatteretterne, f.eks. revisionsretten (chambre régionale des comptes), retterne for socialstøtte (juridictions d'aide sociale) disciplinære domstole (juridictions disciplinaires)

2. Anden instans

  • Appelinstanserne ved forvaltningsdomstolen (Cour administrative d'appel)
  • Appelinstanserne ved de specialiserede forvaltningsdomstole

3. Statsrådet (Conseil d'Etat)

Der findes flere oplysninger på statsrådets websted.

Juridiske databaser

De juridiske databaser i Frankrig er offentligt tilgængelige på internettet. Webstedet Légifrance indeholder således:

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang til databaserne?

Relevante links

Søg efter kompetente retter

Retssystemets opbygning - Frankrig

Sidste opdatering: 19/05/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.