Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Ungarn

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Ungarn.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Domstolsforvaltning

Præsidenten for den nationale domstolsmyndighed

Den centrale forvaltning af domstolene henhører under præsidenten for den nationale domstolsmyndighed, som her får støtte af generalvicepræsidenten og andre vicepræsidenter samt af sine medarbejdere. Det nationale domstolsråd fører tilsyn med det arbejde, der udføres af præsidenten for den nationale domstolsmyndighed. Præsidenten for det nationale domstolsråd har ansvar for driften og effektiviteten af den centrale forvaltning og for, at den udfører sine opgaver på en måde, der er forenelig med det i forfatningen knæsatte princip om domstolenes uafhængighed, i det omfang dette er omfattet af lovgivningen. Præsidenten for den nationale domstolsmyndighed vedtager afgørelser, forordninger og henstillinger.

Præsidenten for den nationale domstolsmyndighed vælges med et flertal på to tredjedele af det ungarske parlament på anbefaling af Ungarns præsident. Kun dommere kan vælges til præsident for den nationale domstolsmyndighed.

Det nationale domstolsråd

Det nationale domstolsråd fører tilsyn med den centrale forvaltning af domstolene. Domstolsrådet har sæde i Budapest og består af 15 medlemmer. Præsidenten for Kúria (Højesteret) er medlem af domstolsrådet, mens de øvrige 14 medlemmer vælges på et møde med dommerdelegerede blandt de delegerede ved hemmelig afstemning og simpelt flertal. På det første møde vælger de delegerede dommere en dommer fra en appeldomstol, fem fra almindelige domstole, syv fra lokale domstole og en fra en arbejdsret. (Distriktsdomstole samt forvaltnings- og arbejdsretter indleder deres arbejde den 1. januar 2013.)

Domstolssystemet

Retssystemet i Ungarn omfatter følgende typer domstole:

 • Kúria (Ungarns Højesteret)
 • regionale appeldomstole (‘ítélőtáblák’)
 • almindelige domstole (törvényszékek)
 • distriktsdomstole (járásbíróságok) og
 • forvaltnings- og arbejdsretter.

Domstolenes jurisdiktion svarer generelt til de administrative grænser, og navnet på domstolen viser, hvor den ligger.

Lægdommere (nem hivatásos bíró) kan deltage i retssager som domsmænd i bestemte sager og på betingelser, der er fastlagt i loven, men kun professionelle dommere kan egenhændigt beklæde en ret (egyesbíró) eller stillingen som retspræsident (tanácselnök).

Professionelle dommere udnævnes af præsidenten for republikken og kan kun fjernes fra embedet af de grunde og i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i loven. Dommere er uafhængige og er kun underlagt loven, og de må ikke være medlem af politiske partier eller være involveret i politiske aktiviteter.

Domstolshierarki

Distriktsdomstole og forvaltnings- og arbejdsretter

Distriktsdomstole og forvaltnings- og arbejdsretter behandler sager i første instans. (Indtil 31. december 2012 behandles sager i første instans af lokale domstole og arbejdsretter.)

Forvaltnings- og arbejdsretter behandler sager vedrørende domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser eller sager, som vedrører ansættelsesforhold og lignende forhold (og andre sager, som er fastlagt i loven).

Der kan oprettes afdelinger under distriktsdomstolene og forvaltnings- og arbejdsretterne til at behandle bestemte sagstyper.

Almindelige domstole

Almindelige domstole behandler sager i første instans i de tilfælde, hvor loven foreskriver det, og den behandler også appelsager vedrørende afgørelser, der er truffet af lokale domstole og arbejdsretter før 31. december 2012 eller af distriktsdomstole eller forvaltnings- og arbejdsretter efter 1. januar 2013.

Almindelige domstole består af paneler (tanács), afdelinger og strafferets-, civilrets-, økonomi-, forvaltnings- og arbejdskamre (kollégium). De forskellige kamre kan også fungere kollektivt.

Visse sager behandles af militærdomstole (katonai tanács) ved de almindelige domstole inden for den definerede jurisdiktion.

Regionale appeldomstole

Der er regionale appeldomstole i Debrecen, Szeged, Budapest, Győr og Pécs. Disse domstole behandler appelsager i forbindelse med afgørelser, der er truffet af de lokale og almindelige domstole før 31. december 2012 eller af distriktsdomstole og almindelige domstole efter 1. januar 2013 i sager, der er specificeret i loven, og andre sager, der ved lov hører under deres jurisdiktion. Indtil 31. december 2012 behandles appeller i forvaltningssager af appelretten i Budapest.

De regionale appeldomstole består af paneler og straffe- og civilretlige kamre. Indtil 31. december 2012 har den regionale appeldomstol i Budapest også et forvaltningsretligt kammer.

Jurisdiktion

 • Den regionale appeldomstol i Szeged: provinserne Csongrád, Bács-Kiskun og Békés
 • Den regionale appeldomstol i Pécs: provinserne Baranya, Somogy, Tolna og Zala
 • Den regionale appeldomstol i Debrecen: provinserne Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-         Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok og Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Den regionale appeldomstol i Győr: provinserne Győr-Moson-Sopron, Komárom-         Esztergom, Vas og Zala
 • Den regionale appeldomstol i Budapest: provinserne Budapest, Fejér, Heves, Pest og    Nográd.

Kúria (Højesteret)

Kúria er den øverste retsinstans i Ungarn og har sæde i Budapest. Kúria eller Højesteret sikrer, at domstolene anvender lovene ensartet og træffer med dette formål beslutninger, der harmoniserer lovgivningen og er bindende for alle domstole.

Højesterets præsident vælges med to tredjedeles flertal af det ungarske parlament på anbefaling af Ungarns præsident. Kun dommere kan vælges til præsident for Højesteret. Ungarns præsident udnævner Højesterets vicepræsidenter på anbefaling af Højesterets præsident.

Kúria (Højesteret)

 • behandler appelsager vedrørende afgørelser truffet af almindelige domstole og           regionale appeldomstole (i sager, der er specificeret i loven)
 • behandler begæringer om domstolsprøvelse (felülvizsgálati kérelem)
 • godkender overensstemmelsesafgørelser (jogegységi határozat), som er bindende for alle domstole
 • analyserer retspraksis, dvs. endelige domme, samt reviderer og gennemgår     domstolenes generelle sagsbehandling
 • træffer retsafgørelser og afsiger principielle domme
 • træffer afgørelser om lokale myndigheders bekendtgørelsers forenelighed med          andre love om ophævelse af sådanne bekendtgørelser
 • træffer afgørelser i sager, hvor en lokal myndighed ikke har opfyldt sin forpligtelse til at gennemføre lovgivning som fastlagt ved lov, og
 • behandler andre sager under domstolens jurisdiktion.

Højesteret består af pådømmelses- og harmoniseringspaneler (ítélkező és jogegységi tanács), paneler vedrørende kommunernes forvaltning og principielle afgørelser samt strafferets-, civilrets-, forvaltnings- og arbejdskamre (kollégium) og afdelinger, der analyserer retspraksis.

Sidste opdatering: 17/11/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.