Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Irland

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Irland.

Indholdet er leveret af
Irland

Domstolssystemet – Irland

Courts Service (den irske domstolsstyrelse) er en uafhængig juridisk person, som blev oprettet af regeringen i november 1999 i medfør af Courts Service Act (lov om domstolsstyrelsen) fra 1998. Den har følgende lovbestemte ansvarsområder:

  1. at forvalte domstolene
  2. at yde bistand til dommerne
  3. at formidle oplysninger om retsvæsenet til offentligheden
  4. at skaffe, forvalte og vedligeholde retsbygninger og
  5. at bistå dem, der kommer i kontakt med domstolene.

I henhold til den irske forfatning varetages retsplejen ved domstole, der er oprettet ved lov, af dommere, som udpeges af præsidenten efter indstilling fra den siddende regering. Alle domstoles dommere er i medfør af forfatningen fuldstændig uafhængige i udøvelsen af deres retslige funktioner. En dommer kan kun afsættes på grund af konstaterede tjenestefejl eller uarbejdsdygtighed og da kun efter beslutning truffet af begge kamre i Oireachtas (parlamentet).

Domstolshierarki

I forfatningen skitseres domstolssystemets struktur således, at det omfatter en øverste appelinstans, Supreme Court, og domstole i første instans, der omfatter High Court med fuld kompetence i alle straffesager og civile sager og domstole med begrænset retlig kompetence, Circuit Court og District Court, der udøver deres virksomhed på regionalt plan.

I relation til straffesager er det i artikel 38 fastsat, at "Tiltale for et strafbart forhold kan kun rejses under en retssag". Mindre lovovertrædelser behandles af domstole med kompetence i sager, der ikke kræver medvirken af nævninger, mens en person, der er anklaget for en mere alvorlig lovovertrædelse, ikke kan stilles for en domstol uden nævninger. Forfatningen indeholder ligeledes bestemmelser om oprettelse af særlige domstole for at sikre en effektiv retspleje, hvor de almindelige domstole er ude af stand til dette.

Offentligheden har adgang til alle retssale undtagen dem, hvor skiltet med "for lukkede døre" er vist, hvilket betyder, at sagen ikke er åben for offentligheden.

Oversigt over domstolsstrukturen for de civilretlige domstole:

Supreme Court

High Court

(Sæde i Dublin)
Appeldomstol

(Sæde i Dublin)
Fuldstændig kompetence til at behandle sager i første instans og funktion som appeldomstol i sager fra Circuit Court og visse andre retter og nævn.

Circuit Court

District Court

(Sæde i hovedbyen i hvert af de 26 counties)
Kompetence til at behandle krav i første instans til en værdi af op til 38 092,14 EUR og til at fungere som appeldomstol for District Court og visse andre retter og nævn.

(Sæde i 24 districts)
Kompetence til at behandle krav i første instans til en værdi af op til 6 348,69 EUR
(herunder småkravsprocedurer i forbindelse med visse forbrugerkrav til en værdi af op til 1 269,74 EUR)

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.