Retssystemer i de enkelte lande

Italien

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Italien.

Indholdet er leveret af
Italien

Domstolssystemet og retssystemer

Det italienske retssystem bygger på romerretten.

Stillingerne som dommere og offentlige anklagere bestrides af jurister i retssystemet. Den administrative funktion udøves af justitsministeriet.

Den retlige funktion udøves af følgende typer domstole:

 • almindelige civilretlige og strafferetlige domstole
 • forvaltningsdomstole
 • statsrevisionsretten
 • militærdomstole
 • skattekommissioner.

Forvaltningsretlige sager behandles af regionale forvaltningsdomstole (Tribunali Amministrativi Regionali eller TAR) og af statsrådet (Consiglio di Stato).

Regnskabssager behandles af statsrevisionsretten (Corte dei conti). Den offentlige anklager på området er placeret ved samme domstol.

Skattesager behandles af skattekommissioner i provinserne eller af skattekommissioner i kommunerne.

Militærsager behandles af militærdomstolene, den militære appeldomstol, den militære tilsynsdomstol, militæranklagere ved militærdomstolene, offentlige militæranklagere ved den militære appeldomstol og den offentlige militæranklager ved kassationsdomstolen.

Almindelige civil- og straffesager behandles af underretsdommere, der er en del af retssystemet, som består af dommere på den ene side og underretsdommere under den offentlige anklagemyndighed på den anden. Disse udfylder rollen som henholdsvis dommere og undersøgere.

Domstolsforvaltning

I henhold til forfatningen er justitsministeriet ansvarligt for domstolsforvaltningen på grund af dets særlige funktion, rolle og forhold til dommerstanden.

Efter en meget vanskelig offentlig eksamen udnævnes underretsdommere til at arbejde ved domstole inden for et bestemt kompetenceområde efter eget valg. De kan ikke udnævnes, forfremmes, afskediges, forflyttes eller straffes, uden at sagen først behandles af Consiglio Superiore della Magistratura eller CSM (dommerrådet), og de er endvidere beskyttet af særlige garantier.

Alle spørgsmål, der vedrører underretsdommere, skal vurderes af CSM, som beskytter underretsdommernes uafhængighed og status.

Italiens præsident er også præsident for CSM.

Justitsministeriet udfører sine forvaltningsmæssige og organisatoriske opgaver på to niveauer:

 • inden for rammerne af centralstrukturen (dipartimenti), primært i Rom, og inden for særlige kompetenceområder også i lokale afdelinger
 • inden for rammerne af retlige funktioner, domstole osv.

Den forvaltningsmæssige funktion omfatter ligeledes ansvaret for det personale, der arbejder inden for retssystemet.

De enkelte domstole (eller offentlige anklagere) ledes af:

 • En ledende underretsdommer, der har det overordnede ansvar for domstolen, og som har det sidste ord i domstolens afgørelser.
 • En domstolschef (dirigente), der har det administrative ansvar for retlige tjenester til offentligheden og intern assistance til dommere og anklagere. Stillingen som domstolschef er den øverste blandt det administrative personale.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Domstolene omfatter følgende:

Første instans

 • Fredsdommere (giudici di pace) – der er underretsdommere (ikkeprofessionelle). De behandler mindre civil- og straffesager.
 • Underretter (tribunali) – behandler mere alvorlige sager.
 • Tilsynsafdelingen (ufficio di sorveglianza) – behandler tilsynsmæssige (strafferetlige) spørgsmål i første instans (spørgsmål vedrørende indsatte, domfældelser osv.).
 • Børne- og ungdomsdomstole (tribunale per i minorenni).

Anden instans

Giver mulighed for at anke den første afgørelse på baggrund af fakta og fortolkning af lovgivningen:

 • appeldomstole (corte d’appello)
 • tilsynsdomstole (tribunale di sorveglianza) – domstole i anden instans (og i nogle særlige tilfælde første instans) i tilsynsmæssige spørgsmål.

Tredje instans

Giver mulighed for at indbringe sager vedrørende overtrædelse af loven på højeste niveau:

 • Kassationsdomstolen (corte di cassazione) – har den overordnede kompetence og er sidste instans

De primære domstole er ligeledes opdelt i flere afdelinger. Nævningedomstole (corti d’assise) har to professionelle dommere og seks nævninge. Nævningene, der vælges blandt borgerne for kortere perioder, repræsenterer de forskellige dele af samfundet. Disse domstole træffer afgørelser om alvorlige forbrydelser (mord, alvorlige overfald og lignende).

Underretsdommere, der fungerer som offentlige anklagere i sagerne, er:

 • chefanklagere i første instans (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) og deres stedfortrædere (sostituti procuratori)
 • chefanklagere i anden instans (procuratore generale presso la Corte d’appello) og deres stedfortrædere (sostituti procuratori generali)
 • rigsadvokaten ved kassationsdomstolen (procuratore generale presso la Corte di cassazione) og hans eller hendes stedfortrædere (sostituti procuratori generali).

I Italien er de offentlige anklagere underretsdommere, der udøver deres hverv under tilsyn af lederen af deres afdeling. Dette fungerer som et slags hierarki, som kun gælder for den offentlige anklagemyndighed.

Domstolshierarki

Civilret

Strafferet

Børne- og ungdomsret

Tilsynsret

1. instans

Fredsdommer

Fredsdommer

Børne- og ungdomsdomstole

Tilsynsafdeling/
tilsynsdomstol

2. instans

Underret

Underret

Specialafdeling under appeldomstolen

Tilsynsdomstol

Appeldomstol

Appeldomstol

Krænkelse af loven

Kassationsdomstol

Kassationsdomstol

Kassationsdomstol

Kassationsdomstol

Juridiske databaser

Webstedet for det italienske justitsministerium indeholder oplysninger om domstolene, justitsministeriet og de forskellige afdelingers kompetencer og kontaktoplysninger.

Webstedet for dommerrådet formidler oplysninger om det italienske retssystem på italiensk, engelsk og fransk.

Der er gratis adgang til begge websteder.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.