Retssystemer i de enkelte lande

Luxembourg

Dette afsnit indeholder en oversigt over organisationen af domstole og retter i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Domstolssystemet og retssystemet

Storhertugdømmet Luxembourgs retsvæsen er opdelt i juridiske domstole og forvaltningsdomstole. Herudover er der en forfatningsdomstol.

Almindelige domstole

Domstolene skal i henhold til forfatningen udøve den dømmende magt og kun anvende generelle og lokale bekendtgørelser og regulativer, hvis de er i overensstemmelse med lovene.

1. Almindelige domstole

  • Den øverste domstol

Øverst i de juridiske domstoles hierarki findes den øverste domstol (Cour Supérieure de Justice), der omfatter en kassationsdomstol (Cour de Cassation) og en appeldomstol (Cour d'Appel) samt en anklagemyndighed. De ligger i Luxembourg.

  • Kredsdomstole

Luxembourg er opdelt i to retskredse, og i hver af disse findes en kredsdomstol (tribunal d'arrondissement), nemlig i Luxembourg og Diekirch.

  • Fredsdommere

Der findes tre fredsdommere (juge de paix), en i Luxembourg, en i Esch-sur-Alzette (Luxembourgs retskreds) og en i Diekirch (Diekirchs retskreds).

2. Specialretter (juridictions spécialisées)

  • Det høje råd for socialsikring (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Det høje råd består af en præsident, to bisiddere, der udpeges blandt dommerne, og to delegerede fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

  • Det sociale voldgiftsnævn (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Socialsikringens voldgiftsnævn består af en præsident og to delegerede fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Forvaltningsdomstole (juridictions de l'ordre administratif)

  • Forvaltningsdomstolen (Cour administrative)

Forvaltningsdomstolen er sammensat af fem dommere og består af et enkelt kammer med tre dommere.

  • Forvaltningsretten (Tribunal Administratif)

Forvaltningsretten består af fire kamre med hver tre dommere.

Juridiske databaser

Oplysninger om Justitsministeriet, de juridiske erhverv, lovgivningen, domstolene, fængslerne, betjening af borgerne, blanketter og nyheder ligger på Justitsministeriets websted.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Relevante links

Legilux

Retsportal

Forvaltningsdomstole (juridictions de l'ordre administratif)

Justitsministeriet (Ministère de la Justice)

Luxembourgs regering

Sidste opdatering: 24/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.