Retssystemer i de enkelte lande

Malta

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Domstolssystemet og retssystemer

Det maltesiske retssystem er i alt væsentligt et todelt system med en ret i første instans, der beklædes af en dommer eller magistrat, og en appeldomstol. Appeldomstolen som overinstans omfatter tre dommere, når appellen kommer fra domstole i første instans, der beklædes af en dommer. Appeldomstolen som underinstans beklædes af én dommer og behandler appeller fra domstole i første instans, der beklædes af en magistrat. Der findes også en bred vifte af domstole, som behandler sager inden for bestemte områder af loven, og som har forskellige grader af kompetence. Næsten alle appeller af afgørelser truffet af disse domstole behandles af appeldomstolen som underinstans, mens andre behandles af appeldomstolen som overinstans.

Generaldirektøren for domstolene, der udnævnes af premierministeren, er ansvarlig for domstolsforvaltningen. Denne bistås af justitssekretæren for de civile domstole, justitssekretæren for straffedomstolene, justitssekretæren for domstolene på Gozo og chefen for supporttjenester.

Generaldirektøren for domstolene er ansvarlig for ledelse og forvaltning af domstolsafdelingen, herunder dommerkontorer, arkiver og andre tjenester, og er også chef for domstolsafdelingen. Alle embedsmænd, der arbejder i domstolsafdelingen, modtager instrukser fra og refererer til generaldirektøren for domstolene.

Domstolstyper – kort beskrivelse

I nedenstående tabel gives en kort beskrivelse af de enkelte domstole.

Domstolshierarki

Appeldomstolen

Anden instans

Appeldomstol

Appeldomstolen behandler appelsager fra de civile domstole som både over- og underinstans.

(i) Denne domstol behandler ankesager fra 1. afdeling af den civile domstol og fra familieafdelingen under den civile domstol.

(ii) Civile ankesager fra byretten, domstolen for småkrav og de administrative domstole behandles af denne domstol.

(i) Består af tre dommere

(ii) Består af én dommer

Appeldomstolen for straffesager

Anden instans


Appeldomstol

Denne domstol som overinstans behandler appelsager fra personer, der er dømt ved straffedomstolene.

Denne domstol behandler appelsager vedrørende straffesager fra byretten.

Består af tre dommere

Består af én dommer

Straffedomstolen

Første instans

Denne domstol fungerer som straffedomstol og behandler straffesager, der ligger uden for byrettens kompetenceområde.

Beklædes af en dommer, der kan bistås af en jury på ni medlemmer.

Civile domstole:

1. afdeling af den civile domstol

Afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol

Familieafdelingen under den civile domstol

Første instans

1. afdeling af den civile domstol behandler alle civil- og/eller handelssager, der ligger uden for byrettens kompetenceområde. Inden for denne rets forfatningsmæssige kompetence behandler den også sager om overtrædelse af de grundlovssikrede menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastlagt i forfatningen og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol er ansvarlig for nedlæggelse af forbud mod eller umyndiggørelse af utilregnelige personer, udnævnelse af formyndere for disse personer, behandling af arvesager og godkendelse af testamentariske eksekutorer. Afdelingen fungerer endvidere som opbevaringssted for hemmelige testamenter.

Denne domstol behandler alle sager af familiemæssig karakter, f.eks. omstødelse af ægteskaber, separation, skilsmisse, ægtefællebidrag og sager vedrørende forældremyndighed.

Beklædes af en dommer

Beklædes af en dommer

Beklædes af en dommer

Byretten

Første instans

I civile sager fungerer byretten kun som en ret i første instans, der behandler sager, som generelt ikke overstiger 15 000 EUR.

I straffesager er domstolens kompetenceområde todelt. Den fungerer som straffedomstol i sager, der ligger inden for dens kompetenceområde, og som undersøgelsesdomstol i forbindelse med forbrydelser, der ligger inden for straffedomstolens kompetenceområde.

(i) Straffedomstole – denne domstol ret har kompetence til at behandle alle sager vedrørende lovovertrædelser, der kan straffes med op til seks måneders fængsel.

(ii) Undersøgelsesdomstol – denne ret foretager indledende undersøgelser i forbindelse med strafbare handlinger og sender de tilsvarende dokumenter til statsadvokaten. Hvis den anklagede ikke gør indsigelser, kan statsadvokaten sende sager, der kan straffes med op til 10 års fængsel, tilbage til byretten, som så behandler sagen på ny og træffer afgørelse.

Beklædes af en lægdommer

Byretten for Gozo

Første instans

På det civilretlige område fungerer byretten for Gozo som både under- og overinstans:

som underinstans, hvor den kan sammenlignes med byretten i Malta, og som overinstans med samme kompetence som 1. afdeling af den civile domstol, bortset fra den forfatningsmæssige kompetence, og som den civile domstol (afdelingen for frivillig retspleje).

På det strafferetlige område har byretten for Gozo samme kompetence som byretten sat som straffedomstol og som en undersøgelsesdomstol.

Beklædes af en lægdommer

Ungdomsdomstolen

Første instans

Ungdomsdomstolen behandler sager mod og om mindreårige under 16 år og kan også afsige domme om anbringelse af børn uden for hjemmet.

Beklædes af en lægdommer og to andre personer

Domstolen for småkrav

Første instans

Kort sagt behandler denne domstol sager vedrørende lovfæstede rettigheder og billighedsrettigheder, som ikke overstiger 5 000 EUR.

Beklædes af en klagebehandler ("adjudicator")

Juridiske databaser

Statens officielle websted for ministeriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder tilbyder en række onlinetjenester. Dette websted, der findes på maltesisk og engelsk, indeholder oplysninger om justits- og indenrigsministeriet, domstolene, retssystemet og den dømmende magt, statsadvokaturen, domstolstjenester og juridiske tjenester.

Nedenfor findes links til de forskellige domstolstjenester og tilgængelige juridiske tjenester:

Ministeriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder

Domstolstjenester

Domstolstjenester – Sentenzi Online

Domstolstjenester – Retssager

Domstolstjenester – Brug af retsbygninger

Domstolstjenester – Statistik

Domstolstjenester – Tvangsauktioner

Domstolstjenester – Formularer (på maltesisk)

Retssagkyndige

Juridiske tjenester (Maltas love)

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.