Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Nederlandene

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Domstolssystemet og retsvæsenet

Domstolsforvaltning

Retsplejerådet er en del af retsvæsenet, men behandler ikke selv retssager. Det har overtaget ansvaret for en række opgaver fra Justitsministeriet. Disse opgaver er af driftsmæssig karakter og omfatter budgetbevillinger, overvågning af økonomisk styring, personalepolitik, IKT og indlogering. Rådet støtter domstolene i udførelsen af opgaver på disse områder. Rådet har også fået til opgave at forbedre retsvæsenets kvalitet og rådgive om ny lovgivning, hvilket har indflydelse på måden, hvorpå retspleje udøves. Rådet fungerer ligeledes som talsmand for retsvæsenet i den offentlige og politiske debat.

Rådets opgaver vedrører driftsopgaver (i ordets bredeste forstand), budgetopgaver og kvalitative aspekter af retsplejen.

Rådet spiller en afgørende rolle i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af samt redegørelse for retsvæsenets budgetter. Budgetsystemet er baseret på et system til måling af arbejdsbyrde, der vedligeholdes af rådet. Rådet tilskynder til og overvåger udviklingen af driftsmæssige procedurer i den daglige ledelse af domstolene. De specifikke opgaver omfatter personalepolitik, indlogering, IKT og eksterne anliggender. Rådet har en række formelle lovfæstede beføjelser, der gør det muligt at udføre disse opgaver. Rådet har f.eks. beføjelser til at offentliggøre bindende generelle instruktioner omkring driftsmæssige politikker, om end det foretrækker at udøve sine beføjelser så lidt som muligt.

Rådet er ansvarligt for rekruttering, udvælgelse og uddannelse af retsmedarbejdere. Det udfører opgaver inden for disse områder i tæt samarbejde med domstolsrådene. Rådet har betydelig indflydelse på udpegelse af medlemmer til domstolsrådet.

Rådets opgave i forbindelse med retsvæsenets kvalitet omfatter fremme af ensartet anvendelse af loven og forbedring af den retslige kvalitet. Rådet har ingen indflydelse på indholdet af domstolenes afgørelser i øvrigt.

Rådet har ligeledes en generel rådgivende funktion. Det rådgiver regeringen om nye love, der har indflydelse på retsvæsenet. Denne proces fungerer som en kontinuerlig konsultation med medlemmerne af domstolsrådene.

Selv om rådet har formelle beføjelser, skal forholdet mellem rådet og domstolene ikke ses som værende hierarkisk. Rådets har som primært formål at støtte domstolene i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. For at sikre at de forskellige opgaver udføres korrekt, konsulterer rådet jævnligt domstolsformænd, driftsledere, afdelingsledere og repræsentantskabet (et rådgivende organ bestående af repræsentanter fra domstolene).

Domstolstyper – kort beskrivelse

Distriktsdomstole

Nederlandene er opdelt i 11 distrikter, der hver især har deres egen domstol. For hver domstol er der en række lokale domstolskontorer. Distriktsdomstolen består af højst fem afdelinger. Disse omfatter altid forvaltningsretsafdelingen, civilretsafdelingen, strafferetsafdelingen og kantonafdelingen. Familie- og ungdomssager placeres ofte i en separat afdeling, hvilket også nogle gange er tilfældet med udlændingesager. Det er op til domstolsrådet at afgøre dette.

Afdelinger

Kantonafdeling

Det er forholdsvis nemt for almindelige borgere at få deres sager behandlet i kantonafdelingen. De har således ret til at føre deres egne sager og behøver ikke at være repræsenteret ved en advokat i retten. Hvad angår civile søgsmål behandler kantondommeren alle sager, der omhandler husleje, leje af varer og beskæftigelse samt tvister, samt tvister, som vedrører beløb på op til 25 000 EUR.

Hvad angår strafferetlige sager, behandler kantondommeren udelukkende mindre forseelser. Dette drejer sig ofte om sager, hvor politiet eller den offentlige anklager har foreslået et forlig. Hvis den anklagede nægter at acceptere et sådant forslag, kommer sagen for kantonafdelingen. Kantondommeren afsiger normalt en mundtlig dom umiddelbart efter retsmødet.

Strafferet

Dommere inden for strafferetsafdelingen behandler alle strafferetlige sager, der ikke bringes for en kantondommer. Disse sager behandles af en enkelt dommer eller af tre dommere. Tre dommere behandler mere komplekse sager samt alle sager, hvor anklageren kræver en dom på mere end et års fængsel.

Civilret/familieret

Civilafdelingen behandler ligeledes sager, der ikke specifikt henhører under kantondommeren. De fleste af disse sager afgøres af en enkelt dommer, men også her afgøres mere komplekse sager af tre dommere. En række distriktsdomstole har en separat afdeling for familie- og ungdomssager, når antallet af sådanne sager er betydeligt.

Forvaltningsret

Med meget få undtagelser føres forvaltningsretlige tvister for distriktsdomstolen. I mange sager går der en indsigelsesprocedure i forvaltningsmyndighedernes regi forud for høringen i forvaltningsretten. Disse sager behandles normalt af en enkelt dommer, men også her kan distriktsdomstolen udpege tre dommere i forbindelse med sager, der er komplekse, eller som involverer grundlæggende emner. Hvis den pågældende distriktsdomstol ikke har nogen separat afdeling, der kan behandle sager, der er underlagt udlændingeloven, behandles sådanne sager af forvaltningsretsafdelingen eller en underafdeling heraf. I sager, der omhandler tjenestemænd eller socialsikringsspørgsmål, er appelsager underlagt en særlig appelret – den centrale appelret – og, i de fleste andre tilfælde, statsrådets forvaltningsretlige domstolsmyndighed.

Appeldomstolene

De 11 distrikter er fordelt på fire områder med hver sin appeldomstol: Haag, Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden og 's-Hertogenbosch. I forbindelse med straffe- og civilret behandler appeldomstolene udelukkende sager, hvor en dom i distriktsdomstolen er blevet anket. Appeldomstolene genundersøger sagens realitet og når frem til deres egen konklusion. I de fleste tilfælde er det muligt at anke appeldomstolens afgørelse ved at indgive en kassationsappel til den nederlandske højesteret. Ud over strafferetlige og civilretlige sager behandler appeldomstolen i sin egenskab af forvaltningsdomstol også anker i forbindelse med skatteansættelser.

Særlige domstole

Den centrale appelret er en klageinstans, der hovedsageligt behandler sager vedrørende social sikkerhed og tjenestemandsordninger. På disse områder er retten den højeste instans. Appelretten er placeret i Utrecht.

Appelretten for handel og industri er en særlig forvaltningsret, der behandler tvister inden for socialøkonomisk forvaltningsret. Derudover træffer denne ret også afgørelse i appelsager i forbindelse med specifik lovgivning, såsom konkurrenceloven og telekommunikationsloven. Appelretten er placeret i Haag.

Højesteret

Nederlandenes højesteret, der er placeret i Haag, kontrollerer, om den lavere retsinstans har anvendt loven korrekt, da den nåede frem til sin afgørelse. På dette tidspunkt er sagens realitet blevet fastlagt af den lavere retsinstans og kan ikke længere diskuteres. Kassationsappellen spiller derfor en vigtig rolle, hvad angår den ensartede anvendelse af loven.

Juridiske databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om retsvæsenet i Nederlandene.

Retspraksis kan findes i en juridisk database.

Er der gratis adgang til disse databaser?

Ja, der er gratis adgang til databaserne.

Relevante links

Rechtspraak

Sidste opdatering: 07/03/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.