Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Polen

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Domstolssystemet og retssystemer

Kapitel VIII i den polske forfatning omhandler domstolene og beskriver de organer, der varetager retsplejen i Polen, nemlig:

 • Højesteret (Sąd Najwyższy)
 • de almindelige domstole (sądy powszechne)
 • forvaltningsdomstolene (sądy administracyjne)
 • Militærdomstolene (sądy wojskowe).

Domstolsforvaltning

Domstolstyper – kort beskrivelse

De almindelige domstole dækker over appeldomstolene (sądy apelacyjne), de regionale domstole (sądy okręgowe) og distriktsdomstolene (sądy rejonowe). Disse domstole behandler bl.a. straffesager, civile sager, familieretlige sager og børne- og ungdomssager, handelsretlige sager, arbejdsretlige sager og socialsikringssager – bortset fra sager, der behandles af andre, særlige domstole (f.eks. militærdomstolene). De almindelige domstole fører endvidere matrikelregistre og tingbøger, panteregister  samt det nationale domstolsregister og det nationale strafferegister.

Forvaltningsdomstolene omfatter den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny) og de regionale forvaltningsdomstole – én domstol for hvert voivodskab eller hver region (wojewódzkie sądy administracyjne).

Højesteret er den øverste domstolsmyndighed i Polen. Den fører retligt tilsyn med afgørelserne fra alle andre domstole og sikrer, at love og retspraksis fortolkes ensartet. Højesteret hører ikke ind under de almindelige domstole.

I det polske retssystem betragtes forfatningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny) heller ikke som en almindelig domstol. Forfatningsdomstolen træffer afgørelse i sager, der vedrører:

 • den nationale lovgivnings og internationale aftalers overensstemmelse med den polske forfatning
 • den nationale lovgivnings overensstemmelse med internationale aftaler, som skal ratificeres, før de kan vedtages af parlamentet
 • overensstemmelse med forfatningen, for så vidt angår retsforskrifter, der er udstedt af centrale statslige myndigheder, ratificerede internationale aftaler og love
 • overensstemmelse med forfatningen for så vidt angår politiske partiers målsætninger og aktiviteter
 • overtrædelse af forfatningen.

Statsdomstolen (Trybunał Stanu) behandler sager, hvor nuværende (eller tidligere) højtstående personer i statsforvaltningen er anklaget for overtrædelse af forfatningen eller andre love.

Domstolshierarki

 • distriktsdomstole (sądy rejonowe) – generelt domstole i første instans
 • regionale domstole (sądy okręgowe) – appeldomstole eller domstole i første instans i visse sager
 • appeldomstole (sądy apelacyjne)
 • højesteret – den øverste domstolsmyndighed.

Juridiske databaser

Du kan finde links til oplysninger om samtlige almindelige domstole, deres websteder og kontaktoplysninger (adresser, telefonnumre, e-mail-adresser osv.) på webstedet for det polske justitsministerium (oplysninger om domstole).

Sidste opdatering: 10/12/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.