Retssystemer i de enkelte lande

Portugal

I dette afsnit gives et overblik over retssystemet i Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal

Domstole – generelle principper

Artikel 202 ff. i den portugisiske forfatning definerer domstols- og retsplejesystemet i Portugal. Domstolene er uafhængige organer med kompetence til at forestå retsplejen i folkets navn. De har ansvar for at sikre borgernes juridisk beskyttede rettigheder og interesser, forhindre brud på det demokratiske retsstatsprincip samt løse offentlige og private tvister.

Domstolene er uafhængige og kun bundet af loven. Deres afgørelser er bindende for alle offentlige og private enheder og har forrang frem for alle andre myndigheders afgørelser.

Retsmøderne er offentlige undtagen i tilfælde, hvor den pågældende domstol af hensyn til den personlige værdighed eller den offentlige moral eller af hensyn til sagens behandling træffer afgørelse om det modsatte ved begrundet kendelse.

Domstolssystemet – retssystemet

I henhold til artikel 209 ff. i den portugisiske forfatning har Portugal to adskilte kategorier af domstole – de civile domstole og forvaltningsdomstolene. Der findes også andre domstole – forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional), revisionsretten (Tribunal de Contas), voldgiftsdomstole (tribunais arbitrais) og fredsdommere (julgados de paz).

På det civile område er de almindelige domstole med civilretlige og strafferetlige kompetencer de dømmende myndigheder, som er organiseret i tre instanser. I faldende orden efter placering i hierarkiet og territorialt anvendelsesområde omfatter de: højesteret (Supremo Tribunal de Justiça, som har kompetence i hele landet), appeldomstolene (tribunais da relação, en pr. retsdistrikt og to i retsdistriktet Porto) og distriktsdomstolene (tribunais de comarca, som er domstole i første instans).

Domstolene i første instans er opdelt i tre kategorier ud fra sagens art og kravets værdi: domstole med generel kompetence, domstole med særlig kompetence (straffesager, familiesager, sager, der involverer mindreårige, arbejdsret, handelsmæssige spørgsmål, maritime anliggender og fuldbyrdelse af domme) eller speciel kompetence (civile, strafferetlige eller blandede afdelinger, civilretlige eller strafferetlige dommerkollegier og civilretlige eller strafferetlige dommerkollegier, der behandler mindre sager).

Forvaltningsdomstolene omfatter forvaltnings- og skattedomstolene i første instans, de centrale forvaltningsdomstole (nord og syd) og den øverste forvaltningsdomstol (Supremo Tribunal Administrativo, som dækker hele landet).

Spørgsmål vedrørende domstolenes kompetence afgøres på grundlag af lovgivningen af en Tribunal de Conflitos.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Det portugisiske retssystem omfatter følgende kategorier af domstole:

  • forfatningsdomstolen, hvis væsentligste opgaver er at vurdere forfatningsmæssigheden eller lovligheden af love og regler samt forfatningsmæssigheden af undladelsen af at lovgive
  • revisionsretten, som er den øverste instans med myndighed til at undersøge lovligheden af de offentlige udgifter og gennemgå de regnskaber, som ifølge lovgivningen skal fremlægges for den
  • de almindelige domstole, som har generel kompetence i civile sager og straffesager samt i alle sager, der ikke henhører under andre domstoles kompetencer. De omfatter højesteret, de almindelige domstoles anden instanser (som regel appeldomstolene) og de almindelige domstoles første instanser (som regel distriktsdomstolene)
  • forvaltningsdomstolene og skattedomstolene, hvis rolle er at løse tvister i forvaltnings- og skattesager. De omfatter den øverste forvaltningsdomstol, de centrale forvaltningsdomstole, de lokale forvaltningsdomstole og skattedomstolene
  • fredsdommere, som er særlige domstole med kompetence i civile sager, hvor værdien af kravet ikke overstiger 15 000 EUR
  • under væbnede konflikter kan der desuden oprettes militærdomstole (tribunais militares).

Nyttige links:

Forfatningsdomstolen

Revisionsretten

Højesteret

Appeldomstolen i Lissabon

Appeldomstolen i Porto

Appeldomstolen i Coimbra

Appeldomstolen i Guimarães

Den øverste forvaltningsdomstol

Den centrale forvaltningsdomstol, syd

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.