Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Domstolssystemet og retssystemer

Retspleje

Retshåndhævelsen i Slovakiet forvaltes af de almindelige domstole og den slovakiske forfatningsdomstol.

Den dømmende magt udøves af uafhængige og upartiske domstole. Juridiske forhold er adskilt fra andre nationale myndigheders anliggender på alle niveauer.

Retsformanden er ansvarlig for retshåndhævelsen.

Forvaltning af domstolene

Slovakiske domstoles forvaltes i henhold til loven af det slovakiske justitisministerium og retsformanden, som også er en lovreguleret instans. En domstol forvaltes også inden for lovens rammer af sin administrative direktør.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Det almindelige retssystem

 • Distriktsdomstole (54)
 • Regionale domstole (8)
 • Den slovakiske højesteret
 • Den særlige strafferet

Domstolshierarki

Ifølge lov nr. 757/2004 Saml. om domstole (med ændringer):

Lov nr. 757/2004 om domstole og ændring af visse love bestemmer følgende:

 1. Distriktsretten behandler og pådømmer civil- og straffesager i første instans, medmindre andet er bestemt i retsplejeloven.
 2. Distriktsretten behandler også sager vedrørende valg, hvor dette er omfattet af specifikke lovbestemmelser.
 3. De regionale domstole fungerer som ret i anden instans i civil- og straffesager, som distriktsretten har behandlet i første instans.
 4. I retsplejereglerne defineres de civilretlige og strafferetlige sager, som de regionale domstole skal behandle i første instans.
 5. De regionale domstole behandler og pådømmer forvaltningssager i første instans, medmindre andet er angivet i loven.
 6. De regionale domstole behandler også andre sager, medmindre andet er bestemt i særlovgivning (lov nr. 166/2003 om beskyttelse af privatlivets fred mod uautoriseret brug af informationsteknologisk udstyr og om ændring af visse andre love, og lov om beskyttelse mod aflytning).
 7. behandler og pådømmer højesteret:
  • almindelige appelsager mod afgørelser fra de regionale domstole og den særlige strafferet
  • ekstraordinære appelsager mod afgørelser fra distriktsdomstolene, de regionale domstole, den særlige strafferet og højesteret
  • jurisdiktionstvister mellem domstole og offentlige myndigheder
  • spørgsmål om fratagelse og overførsel af en sag til en anden domstol end den kompetente, hvis dette bestemmes i retsplejeloven
  • andre sager, hvis det foreskrives i loven eller i en international traktat.

Højesteret fører tilsyn med domstolenes afgørelser i lovformeligt afsluttede sager.

Højesteret sikrer også en ensartet tolkning og konsekvent anvendelse af lovgivningen og andre almindeligt juridisk bindende bestemmelser:

 • gennem sine egne afgørelser
 • gennem vedtagelse af udtalelser, der skal sikre en ensartet fortolkning af love og andre almindelige juridisk bindende bestemmelser
 • gennem offentliggørelse af gyldige domstolsafgørelser af primær betydning i højesterets "samling af udtalelser" og afgørelser fra domstolene i Den Slovakiske Republik.

Juridiske databaser

Der findes flere oplysninger på webstedet for det slovakiske justitsministerium.

Relevante links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 18/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.