Retssystemer i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit giver et overblik over retssystemet i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Domstolssystemet og retssystemer

Retspleje

Retsvæsenet i Slovakiet forvaltes af de almindelige domstole og Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol.

I Slovakiet varetages retlige anliggender af uafhængige og upartiske domstole. Retsplejen på alle niveauer forvaltes uafhængigt af andre statslige organer.

Retspræsidenten er ansvarlig for retsplejen.

Domstolenes administration

Domstolsforvaltningen i Den Slovakiske Republik varetages i det omfang, det er fastsat ved lov, af Den Slovakiske Republiks justitsministerium og af præsidenten for domstolen, som også er domstolens vedtægtsmæssige organ. I det omfang, der er fastsat ved lov, varetages domstolsforvaltningen også af direktøren for domstolsforvaltningen og af Den Slovakiske Republiks domstolsråd.

Typer af domstole — kort beskrivelse

De almindelige domstoles system

 • (okresné súdy) distriktsretter (54)
 • (krajské súdy) regionale domstole (8)
 • (Najvyšší súd Slovenskej republiky) højesteret
 • (Špecializovaný trestný súd) Den særlige straffedomstol

Domstolshierarki

I henhold til lov nr. 757/2004 om domstole og om ændring af visse love, som ændret:

 1. Distriktsretterne fungerer som domstole i første instans i civil- og strafferetlige sager, medmindre andet er fastsat i retsplejeloven.
 2. De behandler også tvister i forbindelse med afholdelse af valg, hvis det er fastsat i specifikke lovbestemmelser.
 3. De regionale retter fungerer som anden instans i civile sager og straffesager, der er behandlet i første instans ved en distriktsret.
 4. I retsplejeloven præciseres de civil- og strafferetlige sager, hvor de regionale domstole fungerer som domstole i første instans.
 5. De regionale domstole fungerer som domstole i første instans i forvaltningsretlige sager, medmindre andet er fastsat i speciallovgivningen.
 6. De regionale domstole handler og træffer afgørelse om andre spørgsmål, hvor en bestemt lov indeholder bestemmelser herom (f.eks. lov nr. 166/2003 om beskyttelse af privatlivets fred mod uautoriseret brug af oplysninger og tekniske midler og om ændring af visse love, lov om beskyttelse mod aflytning).
 7. Højesteret har kompetence i:
  • ordinære appeller af afgørelser truffet af regionale domstole og den særlige straffedomstol
  • ekstraordinære appeller af afgørelser truffet af distriktsretter, regionale domstole, den særlige straffedomstol og højesteret
  • omplacering af en sag til en anden ret end den kompetente ret, hvis det er muligt efter retsplejelovens bestemmelser
  • andre tilfælde, hvor det er fastsat i en retsakt eller en international traktat.

Højesteret behandler afgørelser truffet af domstole i sager, hvor der er afsagt endelig dom.

Højesteret fører tilsyn med, at der foretages en ensartet fortolkning og konsekvent anvendelse af love og andre almengyldige retsforskrifter:

 • i kraft af sine egne afgørelser
 • ved at afgive udtalelser med henblik på at ensrette fortolkningen af love og andre almengyldige retsforskrifter
 • ved at offentliggøre endelige domstolsafgørelser af principiel betydning i rapporterne om udtalelser fra højesteret og afgørelser truffet af Den Slovakiske Republiks domstole.

Retslige databaser

Yderligere oplysninger findes på webstedet for Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium).

Relaterede links

Ministerstvo spravodlivosti (justitsministeriet)

Sidste opdatering: 12/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.