Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: slovensk er allerede oversat.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Slovenien

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Domstolssystemet og retssystemer

Alle domstole i Republikken Slovenien er nedsat i henhold til loven og følger i deres virke princippet om overholdelse af forfatningens bestemmelser, uafhængighedsprincippet og retsstatsprincippet.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Det samlede domstolssystem omfatter domstole med almindelig og særlig kompetence.

  • De almindelige domstole omfatter 44 byretter, 11 distriktsdomstole, fire landsretter og højesteret.
  • De særlige domstole omfatter tre retter for arbejdsretlige spørgsmål, en ret for arbejds- og socialretlige spørgsmål, en landsret for arbejds- og socialretlige spørgsmål (der træffer afgørelse i arbejdsrelaterede tvister og socialsikringstvister) og forvaltningsdomstolen, der yder retsbeskyttelse i forvaltningsretlige anliggender og har status af landsret.

Statsanklagemyndigheden har en særlig position i retssystemet, da den er en uafhængig, statslig myndighed, men ligeledes en del af den udøvende magt. Den øverste statsanklager udnævnes af nationalforsamlingen.

Forfatningsdomstolen er den øverste retlige myndighed, som sikrer overholdelse af forfatningens bestemmelser, lovligheden, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den har beføjelse til at underkende lovgiverens dispositioner ved at kende en lov eller en del af en lov ugyldig .

Dommere ved forfatningsdomstolen udpeges af nationalforsamlingen på forslag af Republikkens præsident. Ni dommere vælges for en periode på ni år, der ikke kan forlænges. Ingen statslig myndighed har beføjelse til at gribe ind det arbejde, der udføres – eller de afgørelser, der træffes – af dommere ved forfatningsdomstolen, de særlige domstole eller de almindelige domstole.

Juridiske databaser

Der findes flere oplysninger om domstolene i Slovenien på det officielle websted for Sloveniens højesteret.

Relevante links

Retlige organer

Sidste opdatering: 02/11/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.