Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Sverige

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Sverige.

Indholdet er leveret af
Sverige

Domstolssystemet og retssystemer

Domstolstyper – kort beskrivelse

Retsvæsenet forstås normalt som de myndigheder og instanser, der er ansvarlige for retsstatsprincippet og retssikkerheden. Domstolene udgør rygraden i retsvæsenet, som også omfatter myndigheder med ansvar for kriminalitetsforebyggelse og efterforskning, herunder:

Andre myndigheder kan have opgaver i forbindelse med retsvæsenet, f.eks. fogedretten.

Domstolshierarki

Sverige har to parallelle typer domstole:

  • De almindelige domstole, som behandler straffesager og civile søgsmål
  • De almindelige forvaltningsdomstole, som behandler forvaltningssager.

De almindelige domstole har tre instanser: distriktsdomstole, appeldomstole og en højesteret.

Forvaltningsdomstolene har ligeledes tre instanser: lokalforvaltningsdomstole, appelforvaltningsdomstole og den højeste forvaltningsdomstol. Derudover findes der en række specialdomstole og nævn, som er nedsat med det formål at behandle bestemte slags sager og forhold.

Domstolsforvaltning

Justitsministeriet er ansvarligt for forhold, der vedrører domstolene, herunder retspleje og domstolenes organisering. Hverken regeringen eller andre instanser har dog beføjelser til at afgøre, hvordan en domstol skal dømme i individuelle sager.

Domstolsstyrelsen er den centrale forvaltningsinstans for offentlige domstole, offentlige forvaltningsdomstole, regionale leje- og pagtnævn og retshjælpsmyndigheden.

Sidste opdatering: 06/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.