Pravosodni sistemi držav članic

Slowenien

Na tej strani je na voljo pregled sodnega sistema v Sloveniji.

Inhalt bereitgestellt von
Slowenien

Organizacija sodstva – sodni sistem

V Republiki Sloveniji v skladu z načeli ustavnosti, neodvisnosti in pravne države delujejo sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča

Vrste sodišč – kratek opis

Enotni sistem sodišč je sestavljen iz sodišč splošne pristojnosti in specializiranih sodišč.

  • Med sodišči splošne pristojnosti je 44 okrajnih, 11 okrožnih in 4 višja sodišča ter vrhovno sodišče.
  • Specializirana sodišča so 3 delovna sodišča, 1 delovno in socialno sodišče in višje delovno in socialno sodišče (ki odločajo o delovnih sporih in socialnih sporih) ter upravno sodišče, ki zagotavlja pravno varstvo v upravnih zadevah in ima status višjega sodišča.

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti, zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V razmerju do drugih državnih organov je samostojen in neodvisen državni organ. V okviru svoje pristojnosti lahko razveljavi dejanja zakonodajnega telesa z razveljavitvijo akta ali dela akta.

Ustavne sodnike izvoli državni zbor na predlog predsednika republike. Izvoljenih je devet sodnikov za devet let brez možnosti ponovne izvolitve. V delo ali sodbe sodnikov ustavnega sodišča ter specializiranih sodišč in sodišč splošne pristojnosti ne sme posegati noben državni organ.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij o sodiščih v Sloveniji je na voljo na uradni spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Zadnja posodobitev: 20/08/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.