Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει επισκόπηση των δικαστηρίων της Αυστρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Παράλληλα με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, η δικαστική εξουσία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα διακυβέρνησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Βάσει του αυστριακού ομοσπονδιακού συντάγματος τα τακτικά δικαστήρια υπάγονται στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα, το δικαστικό σύστημα υπάρχει χωριστά από το διοικητικό σύστημα. Υπάρχουν επίσης τομείς της δικαιοσύνης που διοικούνται από ανεξάρτητα δικαστήρια τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες.

Το δικαστικό σύστημα της Αυστρίας περιλαμβάνει, εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα τακτικά δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τις φυλακές (ιδρύματα για την εκτέλεση των ποινών και δικαστικές φυλακές) και τις υπηρεσίες του συστήματος αναστολών, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους παρέχονται από ιδιωτικές οργανώσεις.

  1. Τα τακτικά δικαστήρια (ordentliche Gerichte) είναι κρατικά θεσμικά όργανα τα οποία αποφαίνονται επί αγωγών του αστικού δικαίου και ποινικών διαδικασιών στο πλαίσιο τυπικής διαδικασίας. Συστήνονται βάσει του νόμου και αποτελούνται από ανεξάρτητους και αμερόληπτους δικαστές, οι οποίοι είναι ισόβιοι, δεν μετατίθενται και δεσμεύονται μόνον από τον νόμο.
  2. Οι εισαγγελίες (Staatsanwaltschaften) είναι ειδικά όργανα τα οποία υφίστανται χωριστά από τα δικαστήρια. Ειδικότερα, διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον κατά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης αναλαμβάνοντας την προκαταρκτική διαδικασία, την απαγγελία κατηγοριών και ασκώντας τη δίωξη στις ποινικές διαδικασίες. Θεωρούνται μέρη του συστήματος των τακτικών δικαστηρίων.
  3. Οι φυλακές έχουν αρμοδιότητα για την εκτέλεση των ποινών φυλάκισης και άλλων διαταγών κράτησης.
  4. Οι υπηρεσίες αναστολών αποτελούν επίσης μέρος του δικαστικού συστήματος. Ασχολούνται με τα άτομα που έχουν καταδικασθεί σε ποινές υπό όρους και τους αποφυλακισθέντες με αναστολή. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές οργανώσεις, οι οποίες τελούν, ωστόσο, υπό την εποπτεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης είναι επικεφαλής των δικαστικών υπηρεσιών. Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ένα από τα ανώτατα διοικητικά όργανα του ομοσπονδιακού κράτους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και υπεύθυνος για την πολιτική διαχείριση, τον συντονισμό και τη γενική εποπτεία όλων των δικαστικών και συναφών υπηρεσιών.

Εκτός από τα τακτικά δικαστήρια υπάρχει επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof), το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof) και από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα διοικητικά δικαστήρια. Στο ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχει το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht) και το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Δικαστήριο (Bundesfinanzgericht), τα οποία έχουν την έδρα τους στη Βιέννη, αλλά συνεδριάζουν επίσης και σε άλλες πόλεις. Σε κάθε κρατίδιο υπάρχει περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Landesverwaltungsgericht). Τα διοικητικά δικαστήρια δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα τακτικά δικαστήρια μπορούν να οργανώνονται σε διάφορα επίπεδα

  • τοπικά δικαστήρια (Bezirksgerichte),
  • περιφερειακά δικαστήρια (Landesgerichte), τα οποία είναι επίσης γνωστά ως δικαστήρια πρώτου βαθμού (Gerichtshöfe erster Instanz),
  • ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandsgerichte), τα οποία είναι επίσης γνωστά ως δικαστήρια δευτέρου βαθμού (Gerichtshöfe zweiter Instanz) και
  • το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η πύλη της Αυστριακής Δικαιοσύνης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το αυστριακό δικαστικό σύστημα.

Η πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στην πύλη της Αυστριακής Δικαιοσύνης είναι δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.