Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Βουλγαρία

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη Βουλγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης – σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Η Βουλγαρία διαθέτει τρεις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης. Τα δικαστήρια αποτελούν δημόσιες αρχές που απονέμουν δικαιοσύνη σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις.

Στη Βουλγαρία λειτουργούν τα εξής δικαστήρια:

 • τοπικά – 113
 • περιφερειακά – 28
 • διοικητικά – 28
 • Ειδικευμένο ποινικό δικαστήριο – 1
 • εφετεία – 5
 • Ειδικευμένο ποινικό εφετείο – 1
 • στρατιωτικά – 5
 • Στρατιωτικό εφετείο – 1
 • Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο – 1
 • Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο – 1.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η οργάνωση και οι δραστηριότητες των δικαστηρίων της Βουλγαρίας διέπονται από τον νόμο περί δικαστικού συστήματος, ο οποίος καθορίζει τη δομή και τις αρχές λειτουργίας των δικαστικών οργάνων, τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών οργάνων και νομοθετικών και εκτελεστικών οργάνων.

Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικής εξουσίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 64/2007, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο διαχείρισης της δικαστικής εξουσίας, το οποίο εκπροσωπεί τη δικαστική εξουσία και διασφαλίζει την ανεξαρτησία της, καθορίζει τη σύνθεση και την οργάνωση της λειτουργίας της και διαχειρίζεται τα διάφορα θέματα που την αφορούν χωρίς να θίγει την ανεξαρτησία των οργάνων της.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει τον αριθμό των δικαστικών περιφερειών και τις έδρες των τοπικών, περιφερειακών, διοικητικών δικαστηρίων και των εφετείων, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και, όσον αφορά τα στρατιωτικά δικαστήρια, σε συντονισμό με τον Υπουργό Άμυνας.

Οι περιφέρειες των τοπικών, περιφερειακών, διοικητικών, στρατιωτικών δικαστηρίων και των εφετείων δεν συμπίπτουν υποχρεωτικά με τη διοικητική διαίρεση της χώρας.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τοπικά δικαστήρια – Τα τοπικά δικαστήρια αποτελούν τα βασικά δικαστήρια τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις πρωτοβάθμια. Οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε έφεση ενώπιον των αντίστοιχων περιφερειακών δικαστηρίων.

Περιφερειακά δικαστήρια – Τα περιφερειακά δικαστήρια ενεργούν ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια. Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο εξετάζει αυστηρά συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος ή υψηλής κοινωνικής σημασίας. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο (εφετείο), το περιφερειακό δικαστήριο εξετάζει τις αποφάσεις των τοπικών δικαστηρίων.

Διοικητικά δικαστήρια – Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία ως προς όλες τις προσφυγές που αφορούν την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή κήρυξη ακυρότητας διοικητικών πράξεων· την κήρυξη ακυρότητας ή ακύρωση διακανονισμών δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας· ένδικα μέσα κατά καταχρηστικών πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης· την προστασία έναντι παράνομης αναγκαστικής εκτέλεσης· την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αντίθετες προς τον νόμο πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις διοικητικών αρχών και υπαλλήλων· την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αναγκαστική εκτέλεση· τη δήλωση ακυρότητας, την ακύρωση ή την ανατροπή αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων· τη διαπίστωση της μη κανονικότητας διοικητικών πράξεων δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει δικαστική αγωγή για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη διοικητικού δικαιώματος ή έννομης σχέσης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και δεν διαθέτει άλλο είδος προσφυγής.

Οι υποθέσεις εξετάζονται από το διοικητικό δικαστήριο στην κατά τόπον δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη διοικητική πράξη και, εφόσον η έδρα της αρχής αυτής ευρίσκεται στο εξωτερικό, από το Διοικητικό Δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις στις οποίες έχουν άμεση εφαρμογή οι εθνικές πολιτικές σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, άμυνας και ασφάλειας δεν υπόκεινται σε δικαστική προσφυγή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Άλλα ειδικευμένα δικαστήρια

Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εξετάζουν τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αξιωματικοί σε στρατιωτική υπηρεσία, στρατηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί καθώς και απλοί οπλίτες, απασχολούμενοι σε άλλα υπουργεία και οργανισμούς, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, του βουλγαρικού στρατού ή απασχολούμενο σε δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Άμυνας, στον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για αυτές τις υποθέσεις ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορίζεται το στρατιωτικό εφετείο. Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων ορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα δικαστήρια αυτά υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς με τα περιφερειακά δικαστήρια.

Το Στρατιωτικό εφετείο είναι ένα και εξετάζει τις εφέσεις και ενστάσεις κατά των πράξεων των στρατιωτικών δικαστηρίων ολόκληρης της χώρας.

Τα εφετεία εξετάζουν τις εφέσεις και τις προσφυγές που ασκούνται κατά των πράξεων των περιφερειακών δικαστηρίων, τα οποία ενεργούν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια στη δικαστική τους περιφέρεια.

Το Ειδικευμένο ποινικό δικαστήριο είναι ισόβαθμο με το περιφερειακό δικαστήριο και έχει την έδρα του στη Σόφια. Η αρμοδιότητα του ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου ορίζεται από τον νόμο. Στο άρθρο 411α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμούνται διεξοδικά οι υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου και οι οποίες αφορούν εγκλήματα που διαπράττονται από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ή για λογαριασμό τους.

Το Ειδικευμένο ποινικό εφετείο εξετάζει τις εφέσεις και ενστάσεις που ασκούνται κατά των πράξεων του Ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου.

Το Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το δικαστήριο αυτό είναι επίσης επιφορτισμένο με την ανώτατη δικαστική επιτήρηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων από όλα τα δικαστήρια. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχει την έδρα του στη Σόφια.

Το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ασκεί την ανώτατη δικαστική επιτήρηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων στη διοικητική δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο εξετάζει τις καταγγελίες και τις ενστάσεις κατά των πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, των πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, των πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, των πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων οριζόμενων από το νόμο πράξεων· αποφαίνεται επί διαφορών σχετικά με τη νομιμότητα των κανονιστικών θεσμοθετημένων πράξεων. Ως ακυρωτικό όργανο ελέγχει δικαστικές πράξεις επί διοικητικών υποθέσεων και εξετάζει αιτήσεις ακύρωσης ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις.

Διαιτητικό δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας

Το Διαιτητικό δικαστήριο επιλύει περιουσιακές διαφορές, καθώς και διαφορές σχετικές με τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή συμβάσεων, ανεξαρτήτως αν ο ένας ή και οι δύο διάδικοι διαμένουν ή κατοικούν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στο εξωτερικό.

Συνταγματικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Το Συνταγματικό δικαστήριο της Βουλγαρίας διασφαλίζει τη μη αναστρεψιμότητα των δημοκρατικών διαδικασιών στη Βουλγαρία, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί τον κύριο στόχο του Συντάγματος. Το δικαστήριο αυτό δεν υπάγεται στον δικαστικό τομέα, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο όργανο. Οι εξουσίες του που απορρέουν απευθείας από το Σύνταγμα και οι δραστηριότητές του ορίζονται με ειδικό νόμο. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία της ιδιοκτησίας, την ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβουλία, την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και την απαγόρευση της λογοκρισίας, τη συνταγματική νομιμότητα της σύμβασης–πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων κ.λπ. είχαν σημαντική απήχηση στο κοινό και στη διεθνή κοινότητα.

Νομική βάση δεδομένων

Κάθε δικαστήριο στη Βουλγαρία διαθέτει δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητές του καθώς και στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν ήδη αρχειοθετηθεί.

Στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρατίθεται λεπτομερής κατάλογος με τα δικαστήρια της Βουλγαρίας και  τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριοι δικτυακοί τόποι των δικαστηρίων:

Νομοθετική βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή :

 1. Επί πληρωμή
 1. Δωρεάν

3.      Άλλοι χρήσιμοι δικτυακοί τόποι με νομικές πληροφορίες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.