Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Δικαστικό σύστημα στη Δημοκρατία της Κροατίας

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας ορίζει ότι η λειτουργία της πολιτείας έχει οργανωθεί σύμφωνα με την αρχή της τριμερούς διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή η νομοθετική εξουσία ασκείται από το κροατικό Κοινοβούλιο, η εκτελεστική εξουσία από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας και η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας. Οι λειτουργίες της πολιτείας συνεργάζονται και ελέγχουν η μία την άλλη, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους από τις άλλες λειτουργίες της πολιτείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο της δικαστικής τους εξουσίας, τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και τις διεθνείς συνθήκες που η Δημοκρατία της Κροατίας έχει υπογράψει και κυρώσει. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τους δικαστές, οι οποίοι διορίζονται από το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο. Κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους, οι δικαστές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με τον νόμο. Το δικαστικό αξίωμα είναι μόνιμο και οι δικαστές δεν μπορούν να ασκούν οποιοδήποτε άλλο καθήκον.

Το δικαστικό σύστημα (το σύστημα απονομής δικαιοσύνης) της Δημοκρατίας της Κροατίας αποτελείται από τη δικαστική λειτουργία (δικαστήρια), αυτόνομους και ανεξάρτητους δικαστικούς φορείς (εισαγγελίες), την εκτελεστική λειτουργία (Υπουργείο Δικαιοσύνης), αυτόνομους και ανεξάρτητους φορείς (Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο και Εισαγγελικό Συμβούλιο), ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο λειτούργημα (επάγγελμα του δικηγόρου), ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο δημόσιο λειτούργημα (συμβολαιογράφοι) και έναν δημόσιο φορέα (Δικαστική Ακαδημία).

Οργάνωση του δικαστικού συστήματος στη Δημοκρατία της Κροατίας

Καθήκον του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί η τήρηση των θεμελιωδών αξιών της έννομης τάξης, η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ορθή λειτουργία της και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί:

 • διοικητικά και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με:
 • το αστικό, ποινικό και εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο των πλημμελημάτων και τη διοικητική δικαιοσύνη, τη δομή, την άσκηση των καθηκόντων και την επαγγελματική κατάρτιση των αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των κυρώσεων για κακουργήματα και πλημμελήματα, τα διοικητικά και άλλα καθήκοντα σε σχέση με το επάγγελμα του συμβολαιογράφου και τα νομικά επαγγέλματα, τα δικαστικά τέλη και τις αμοιβές των συμβολαιογράφων, τη διεθνή δικαστική συνδρομή και άλλες μορφές νομικής συνδρομής, την επιβολή κυρώσεων για κακουργήματα και πλημμελήματα, την απονομή χάριτος και την αποφυλάκιση υπό όρους, τα διοικητικά και επαγγελματικά καθήκοντα αναφορικά με τις αναστολές κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δίωξη και την επιλογή του τύπου και του εύρους των ποινικών κυρώσεων, την εκτέλεση ποινών που δεν περιλαμβάνουν κράτηση και επιβάλλονται σε ενήλικους δράστες ποινικών αδικημάτων, καθήκοντα που αφορούν την ανάπτυξη και τον συντονισμό του συστήματος στήριξης θυμάτων και μαρτύρων, τη μηχανοργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, καθώς και την εποπτεία της άσκησης των διοικητικών καθηκόντων στους δικαστικούς φορείς, στην εισαγγελία και στα όργανα επιβολής του νόμου,
 • διοικητικά και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με:

το δικαίωμα ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν απαλλοτρίωση και άλλους περιορισμούς της ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν οικόπεδα για οικοδόμηση, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, αναδασμό γης, πώληση και αγορά γης και κτιρίων, και γεωργικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλου κρατικού οργανισμού, περιουσιακά στοιχεία αλλοδαπών, αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν υπό το γιουγκοσλαβικό κομμουνιστικό καθεστώς που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλου κρατικού οργανισμού και ζητήματα που αφορούν τη διαδοχή περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ),

 • διοικητικά και επαγγελματικά καθήκοντα που αφορούν τη συνεργασία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με διεθνή ποινικά δικαστήρια, την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου και άλλων διεθνών δικαστηρίων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδική απόφαση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, καθώς και καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλου κρατικού οργανισμού,
 • συνεργασία με το υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας όσον αφορά τα καθήκοντα διαχείρισης και διάθεσης μετοχών και μεριδίων εταιρειών που αποτελούν δημόσια περιουσία και ανήκουν στη Δημοκρατία της Κροατίας και σε σχέση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του υπουργείου,
 • καθήκοντα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου,
 • άλλα καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του Υπουργείου βάσει ειδικού νόμου.

Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο νόμος περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima) ρυθμίζει την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια που αποτελούν διακριτούς φορείς της κρατικής εξουσίας. Ασκούν την εξουσία τους αυτόνομα και ανεξάρτητα, εντός του πεδίου και των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος.

Τα δικαστήρια αποφασίζουν σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, τις διεθνείς συνθήκες που αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας, τους νόμους και τους λοιπούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, τις διεθνείς συνθήκες ή τους νόμους.

Τα δικαστήρια αποφασίζουν για υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κροατίας και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων νομικών προσώπων, επιβάλλουν κυρώσεις και άλλα μέτρα κατά δραστών κακουργημάτων, πλημμελημάτων και αδικημάτων που καθορίζονται στον νόμο και άλλους κανόνες, ελέγχουν τη νομιμότητα των γενικών και ατομικών πράξεων των αρχών της δημόσιας διοίκησης, αποφασίζουν σχετικά με διαφορές που αφορούν τις προσωπικές σχέσεις των πολιτών, την εργασία, την ιδιοκτησία, το εμπόριο και άλλες αστικές υποθέσεις, και εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες νομικές υποθέσεις όπως προβλέπεται από τον νόμο. Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις, τους νόμους και άλλες έγκυρες πηγές δικαίου.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας η δικαστική εξουσία ασκείται από τακτικά και ειδικά δικαστήρια, και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske), που αποτελεί και το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Τακτικά δικαστήρια είναι αυτά που χειρίζονται υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειδικών δικαστηρίων. Τα τακτικά δικαστήρια διακρίνονται σε δημοτικά δικαστήρια (općinski sudovi) και περιφερειακά δικαστήρια (županijski sudovi).

Ειδικά δικαστήρια είναι αυτά που χειρίζονται υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο. Τα ειδικά δικαστήρια διακρίνονται σε εμποροδικεία (trgovački sudovi), διοικητικά δικαστήρια (upravni sudovi), πλημμελειοδικεία (prekršajni sudovi), Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) και Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).

Τα δικαστήρια διακρίνονται επίσης σε δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.

Οι διαδικασίες για την επίλυση νομικών διαφορών κινούνται ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Πρωτοβάθμια είναι τα δημοτικά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια, τα πλημμελειοδικεία και τα εμποροδικεία.

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια αποφαίνονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και ασκούν τα λοιπά καθήκοντα που ορίζονται από τον νόμο. Δευτεροβάθμια είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (σε σχέση με τα δημοτικά δικαστήρια), το Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (σε σχέση με τα εμποροδικεία), το Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (σε σχέση με τα πλημμελειοδικεία) και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (σε σχέση με τα διοικητικά δικαστήρια).

Η αρμοδιότητα των δημοτικών δικαστηρίων και των πλημμελειοδικείων καλύπτει έναν ή περισσότερους δήμους, μία ή περισσότερες κωμοπόλεις ή τμήματα αστικής περιοχής, ενώ η αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων, των εμποροδικείων και των διοικητικών δικαστηρίων καλύπτει μία ή περισσότερες περιφέρειες.

Η αρμοδιότητα του Ανώτατου Εμποροδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας, του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, του Ανώτατου Πλημμελειοδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας καλύπτει την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας εδρεύει στο Ζάγκρεμπ.

 1. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου και την ισότητα όλων των πολιτών κατά την εφαρμογή του νόμου,
 2. Αποφαίνεται επί τακτικών ένδικων μέσων όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία,
 3. Αποφαίνεται επί έκτακτων ένδικων μέσων κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Κροατίας,
 4. Αποφαίνεται επί περιπτώσεων σύγκρουσης αρμοδιότητας όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία,
 5. Επιλαμβάνεται επίκαιρων νομολογιακών ζητημάτων, εξετάζει την ανάγκη επαγγελματικής κατάρτισης των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και ασκούμενων δικαστών και εκτελεί άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Φαξ: +385 1 481 00 35
Ηλ. ταχυδρομείο: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκπροσωπεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και τη δικαστική λειτουργία και ασκεί καθήκοντα που άπτονται της διοίκησης του δικαστηρίου και άλλα καθήκοντα που καθορίζονται από τον νόμο και από τον κανονισμό διαδικασίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλέγεται για τέσσερα έτη από το κροατικό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του προέδρου της Δημοκρατίας και γνωμοδότηση της ολομέλειας (Opća sjednica) του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας και της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, και μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα στο τέλος της θητείας του. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα αυτό έως δύο φορές.
Πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να εκλεγεί κάθε πρόσωπο που πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις διορισμού σε θέση δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Σε περίπτωση που στη θέση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλεγεί πρόσωπο που δεν έχει υπηρετήσει ως δικαστής στο δικαστήριο αυτό, το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο διορίζει το πρόσωπο αυτό ως δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου.

Ο νόμος για την κατά τόπον αρμοδιότητα και τις έδρες των δικαστηρίων (Zakon o područjima i sjedištima sudova) [Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας (ΝΝ) 67/18] θέσπισε την εδαφική οργάνωση και επέφερε τον περαιτέρω εξορθολογισμό του δικτύου των δικαστηρίων με την ίδρυση 15 περιφερειακών δικαστηρίων, 34 δημοτικών δικαστηρίων, 9 εμποροδικείων και 4 διοικητικών δικαστηρίων.

Νόμος περί δικαστηρίων

Νόμος για την κατά τόπον αρμοδιότητα και τις έδρες των δικαστηρίων

Δικαστικές αρχές

Οι δικαστικές αρχές της Δημοκρατίας της Κροατίας περιλαμβάνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες.

Δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Περιφερειακά δικαστήρια (15)

Ανώτατο Εμποροδικείο (1)

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (1)

Ανώτατο Πλημμελειοδικείο (1)

Δημοτικά Δικαστήρια (34)

Εμποροδικεία (9)

Διοικητικά δικαστήρια (4)


Εισαγγελία (Državno odvjetništvo)

Η εισαγγελία είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία έχει την εξουσία και την υποχρέωση να προβαίνει σε ενέργειες σε βάρος των δραστών κακουργημάτων και άλλων αξιόποινων πράξεων, να κινεί νομικές διαδικασίες για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Δημοκρατίας της Κροατίας και να ασκεί ένδικα βοηθήματα για τη διαφύλαξη του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας και της νομοθεσίας.

Η εισαγγελία ασκεί τις εξουσίες της σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, τις διεθνείς συνθήκες που αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας, το κεκτημένο της ΕΕ, τη νομοθεσία και τις λοιπές πηγές δικαίου.

Η αρμοδιότητα της εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Κροατίας· έχουν συσταθεί δημοτικές εισαγγελίες (općinska državna odvjetništva) οι οποίες συνεργάζονται με τα δημοτικά δικαστήρια και τους δημόσιους φορείς, καθώς και περιφερειακές εισαγγελίες (županijska državna odvjetništva) οι οποίες συνεργάζονται με τα περιφερειακά δικαστήρια, τα εμποροδικεία και τα διοικητικά δικαστήρια. Με νόμο μπορούν να συσταθούν ειδικές εισαγγελίες για τον χειρισμό ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων που ορίζει ο νόμος.

Οι δημοτικές εισαγγελίες υπόκεινται ιεραρχικά στις περιφερειακές εισαγγελίες· οι περιφερειακές εισαγγελίες και οι ειδικές εισαγγελίες υπόκεινται ιεραρχικά στην Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Κάθε εισαγγελίας προΐσταται εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την άσκηση των καθηκόντων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της εισαγγελίας την οποία εκπροσωπεί και διευθύνει.

Ο γενικός εισαγγελέας (Glavni državni odvjetnik) της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Στη θέση του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να διοριστεί κάθε πρόσωπο που πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις διορισμού σε θέση γενικού αντεισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας. Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας διορίζεται για τετραετή θητεία από το κροατικό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και κατόπιν γνωμοδότησης της δικαστικής επιτροπής του κροατικού Κοινοβουλίου, και μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα στο τέλος της θητείας του. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διοριστεί στο αξίωμα αυτό έως δύο φορές.

Ο νόμος για την κατά τόπο αρμοδιότητα και τις έδρες των εισαγγελιών [Narodne novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας ─ ΝΝ 67/18] επέφερε εξορθολογισμό του δικτύου των εισαγγελιών με την ίδρυση 15 περιφερειακών εισαγγελιών και 25 δημοτικών εισαγγελιών.

Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, USKOK)

Περιφερειακές εισαγγελίες


Δημοτικές εισαγγελίες

Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας
Gajeva 30a, 10 000 Ζάγκρεμπ
http://www.dorh.hr/

Γενικός εισαγγελέας
Τηλ: +385 1 459 18 88
Φαξ: +385 1 459 18 54
Ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Ποινικό τμήμα (Kazneni odjel)
Τηλ.: +385 1 459 18 00
Φαξ: +385 1 459 18 05
Ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων (Građansko upravni odjel)
Τηλ.: +385 1 459 18 61
Φαξ: +385 1 459 19 12
Ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.gradjanski@dorh.hr [VJ1]

Περιφερειακές και δημοτικές εισαγγελίες

Νόμος περί εισαγγελίας

Νόμος για την κατά τόπο αρμοδιότητα και τις έδρες των εισαγγελιών

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Το Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) που εδρεύει στο Ζάγκρεμπ αποτελεί ειδική εισαγγελία ειδικευμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η δικαιοδοσία του Γραφείου για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος καθορίζεται στον νόμο για το γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 4591 874
Φαξ: + 385 1 4591 878
Ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo@uskok.dorh.hr

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.