Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δικαστικό σύστημα στη Δημοκρατία της Κροατίας

Το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας ορίζει ότι η λειτουργία της πολιτείας έχει οργανωθεί σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή η νομοθετική εξουσία ασκείται από το κροατικό Κοινοβούλιο, η εκτελεστική εξουσία από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας και η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια της Κροατίας. Στα πλαίσια της δικαστικής τους εξουσίας, τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και τις διεθνείς συνθήκες που η Κροατία έχει υπογράψει και κυρώσει. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τους δικαστές, οι οποίοι ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους, οι δικαστές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το νόμο. Το δικαστικό αξίωμα είναι μόνιμο και οι δικαστές δεν μπορούν να ασκούν οποιοδήποτε άλλο καθήκον.

Οργάνωση του δικαστικού συστήματος στην Κροατία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας:

 • Ασκεί νομικά και άλλα καθήκοντα που αφορούν:

το αστικό, ποινικό και εμπορικό δίκαιο και τη διοίκηση της διοικητικής δικαιοσύνης, τη δομή, την άσκηση των καθηκόντων και την επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και του προσωπικού των δικαστηρίων, των φορέων της εισαγγελικής αρχής που είναι υπεύθυνοι για διαδικασίες πλημμελημάτων και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων, τα διοικητικά και άλλα καθήκοντα σε σχέση με το έργο των συμβολαιογράφων, των εισαγγελέων, των δικαστικών τελών και τις αμοιβές των συμβολαιογράφων, τη διεθνή δικαστική συνδρομή και άλλες μορφές νομικής συνδρομής, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, την απονομή χάριτος, τη μηχανοργάνωση, τη θεσμοθέτηση και τον συντονισμό του συστήματος στήριξης για τα θύματα και τους μάρτυρες εντός του δικαστικού συστήματος, τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή πληροφοριών και στήριξης σε θύματα και μάρτυρες, θέματα σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε άτομα που συλλαμβάνονται και καταδικάζονται άδικα και αδικαιολόγητα και διοικητικά καθήκοντα σχετικά με την οικονομική αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων,

 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες της διοίκησης εντός του δικαστικού συστήματος, της εισαγγελίας και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για διαδικασίες πλημμελημάτων,
 • ασκεί διοικητικά και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με:

δικαίωμα ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν απαλλοτρίωση και άλλους περιορισμούς της ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν οικόπεδα για οικοδόμηση, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, αναδασμό γης, πώληση και αγορά γης και κτιρίων και γεωργικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των λοιπών κρατικών οργανισμών, περιουσιακά στοιχεία αλλοδαπών, αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν υπό το γιουγκοσλαβικό κομμουνιστικό καθεστώς που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων κρατικών οργανισμών και κληρονομική διαδοχή, δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην ΣΟΔΓ,

 • διοικητικά και επαγγελματικά καθήκοντα που σχετίζονται με την συνεργασία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με διεθνή ποινικά δικαστήρια, την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, του Διεθνούς Δικαστηρίου και άλλων διεθνών δικαστηρίων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδική απόφαση της κροατικής κυβέρνησης και καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων,
 • καθήκοντα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου,
 • άλλα καθήκοντα εντός της αρμοδιότητας του Υπουργείου βάσει ειδικού νόμου.

Δικαστική Ακαδημία

Η Δικαστική Ακαδημία είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους ασκούμενους σε δικαστικά όργανα και τους φοιτητές της κρατικής σχολής δικαστικών λειτουργών και οργανώνει και βελτιώνει διαρκώς την δια βίου μάθηση των δικαστικών υπαλλήλων και συμβούλων στα δικαστικά όργανα.

Δομή

 1. Κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών
 2. Διεύθυνση για την επαγγελματική κατάρτιση των ασκούμενων και συμβούλων σε δικαστικά όργανα και δικαστικών υπαλλήλων
  • Περιφερειακά κέντρα στα περιφερειακά δικαστήρια σε Zagreb, Split, Rijeka, Osijek και Varaždin
  • η Δικαστική Ακαδημία διοικείται από δικαστές, εισαγγελείς, πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους εμπειρογνώμονες

Η Δικαστική Ακαδημία συμμετέχει ενεργά στη διεθνή συνεργασία και συμμετέχει σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο ως δικαιούχος όσο και ως συμμετέχων. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη θεσμική ενίσχυση  της Ακαδημίας και στην επαγγελματική εξέλιξη των ομάδων στόχων.

Νόμος για τη Δικαστική Ακαδημία

Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο νόμος περί δικαστηρίων ρυθμίζει την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια που αποτελούν διακριτούς φορείς της κρατικής εξουσίας. Ασκούν την εξουσία τους αυτόνομα και ανεξάρτητα, εντός του πεδίου και των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος.

Τα δικαστήρια προστατεύουν την έννομη τάξη της Κροατίας όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συνθήκες και διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου και την ισότητα ενώπιον του νόμου.

Τα δικαστήρια αποφασίζουν για υποθέσεις που αφορούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κροατίας και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων νομικών προσώπων, επιβάλλουν κυρώσεις και άλλα μέτρα κατά δραστών αξιόποινων πράξεων, πλημμελημάτων και αδικημάτων που ορίζονται από το νόμο και άλλους κανόνες, ελέγχουν τη νομιμότητα των γενικών και ατομικών πράξεων των αρχών της δημόσιας διοίκησης, αποφαίνονται επί διαφορών σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις των πολιτών, τις διαφορές όσον αφορά την εργασία, την ιδιοκτησία, το εμπόριο και άλλες αστικές υποθέσεις και εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες δικαστικές υποθέσεις, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το σύνταγμα, τους νόμους, τις διεθνείς συνθήκες, και άλλες έγκυρες νομικές πηγές.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας η δικαστική εξουσία ασκείται από τακτικά και ειδικευμένα δικαστήρια και το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά και τα επαρχιακά δικαστήρια.

Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι τα εμποροδικεία, τα διοικητικά δικαστήρια, τα πλημμελειοδικεία, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Τα δημοτικά δικαστήρια και τα πλημμελειοδικεία είναι εγκατεστημένα στο έδαφος ενός ή περισσότερων δήμων, μιας ή περισσότερων πόλεων ή τμημάτων αστικής περιοχής, και τα επαρχιακά, εμπορικά και διοικητικά δικαστήρια είναι εγκατεστημένα στο έδαφος μιας ή περισσότερων επαρχιών.
Το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Κροατίας.

Ο νόμος μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία άλλων τακτικών και ειδικευμένων δικαστηρίων με δικαιοδοσία σε συγκεκριμένο τεχνικό ή νομικό τομέα.

Ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Επαρχιακά δικαστήρια (15)

Ανώτατο εμποροδικείο (1)

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (1)

Ανώτατο πλημμελειοδικείο (1)

Επαρχιακά δικαστήρια (67)

Εμποροδικεία (7)

Διοικητικά δικαστήρια (4)

Πλημμελειοδικεία (61)

Πρέπει να σημειωθεί ότι την 1η Απριλίου 2015, θα θεσπιστεί ένα νέο δίκτυο δημοτικών δικαστηρίων και εμποροδικείων, αποτελούμενο από 24 δημοτικά δικαστήρια και οκτώ εμποροδικεία. Την 1η Ιουλίου 2015, θα θεσπιστεί ένα νέο δίκτυο 22 πταισματοδικείων. Τα δικαστήρια αυτά θα διέπονται από τον νόμο για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες (OG 128/14)
Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι επί του παρόντος ενημερωμένες και ακριβείς, αλλά θα αλλάξουν μετά την 1η Απριλίου 2015 και την 1η Ιουλίου 2015.

Το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει την έδρα του στο Ζάγκρεμπ.

 1. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου και την ισότητα όλων των κατά την εφαρμογή του,
 2. Αποφασίζει σχετικά με τα τακτικά ένδικα μέσα όταν προβλέπονται από ειδική νομοθεσία,
 3. Αποφασίζει σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά των οριστικών αποφάσεων των δικαστηρίων στην Κροατία,
 4. Αποφασίζει σχετικά με συγκρούσεις δικαιοδοσίας όταν προβλέπονται από ειδική νομοθεσία,
 5. Εξετάζει επίκαιρα νομικά θέματα σχετικά με τη δικαστική πρακτική, αναλύει τις ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης των δικαστών, δικαστικών συμβούλων και ασκουμένων και ασκεί άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Φαξ: +385 1 481 00 35
Ηλ. ταχυδρομείο: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Νόμος περί δικαστηρίων

Νόμος για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες (OG 128/14)

Οι πράξεις αυτές βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ.
Ο νέος Νόμος για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (NN) 128/14 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίουhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 ή την 1η Ιουλίου 2015, αντικαθιστώντας τους προϋπάρχοντες νόμους.

Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Το Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος είναι υπηρεσία της ειδικής εισαγγελίας που ιδρύθηκε για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας, και ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων οι οποίες αφορούν διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα.

Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Zagreb Τηλ: +385 4591 874
Φαξ: + 385 1 4591 878
ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.