Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Αγγλία και Ουαλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα: της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην παρούσα σελίδα εξετάζονται τα δικαστήρια του δικαιοδοτικού καθεστώτος της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Την ευθύνη για τη διοίκηση πολλών από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας έχει η Δικαστική Υπηρεσία (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) (HMCTS). Η HMCTS είναι υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το δικαστικό σύστημα στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Είδη και ιεράρχηση των δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Οι ποινικές υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδικάζονται από τα magistrates' courts, το Crown Court, τα δευτεροβάθμια τμήματα (divisional courts) του High Court και το ποινικό τμήμα του Court of Appeal.

Οι αστικές υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδικάζονται από τα county courts, το High Court και το αστικό τμήμα του Court of Appeal.

Το νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το δικαστήριο όπου ασκούνται σε τελευταίο βαθμό ένδικα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις, παρότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων για ποινικές υποθέσεις της Σκωτίας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία είναι διαθέσιμες στη σελίδα όπου περιγράφονται τα τακτικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία, καθώς και στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δικαιοδοτικά όργανα και ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία είναι διαθέσιμες στη σελίδα όπου περιγράφονται τα ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

HMCTS, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικαστική Υπηρεσία

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.