Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Εσθονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται μόνο από τα δικαστήρια, τα οποία εκτελούν το έργο τους ανεξάρτητα. Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους λοιπούς νόμους. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο να απονέμει δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια είναι διακριτά, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη νομοθετική εξουσία.

Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας περιλαμβάνει τρία επίπεδα: Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια. Στην Εσθονία λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια: στο Harju, το Viru, το Tartu και το Pärnu. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu. Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια ενώπιον των οποίων εκδικάζονται προσφυγές κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από πρωτοβάθμια δικαστήρια. Λειτουργούν δύο εφετεία: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον του οποίου εκδικάζονται αναιρέσεις κατά δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από δευτεροβάθμια δικαστήρια. Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας δεν προβλέπει την ύπαρξη χωριστού συνταγματικού δικαστηρίου. Τα καθήκοντα συνταγματικού δικαστηρίου εκτελούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων διοικούν από κοινού τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια. Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων είναι συμβουλευτικό όργανο αρμόδιο για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί ανεξάρτητα, είναι το ίδιο υπεύθυνο για τη διοίκησή του και έχει δικό του προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων απαρτίζεται από:

 • τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου (και πρόεδρο του Συμβουλίου)
 • πέντε δικαστές που διορίζονται για τριετή θητεία από την ολομέλεια των δικαστών
 • δύο μέλη του εσθονικού κοινοβουλίου
 • έναν δικηγόρο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου
 • τον ανώτατο εισαγγελέα ή εισαγγελέα που ορίζεται από αυτόν
 • τον Επίτροπο Δικαιοσύνης ή εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν
 • τον υπουργό Δικαιοσύνης, ή εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχει δικαίωμα λόγου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να συγκαλεί τις συνεδριάσεις αλλά δεν διαθέτει δικαιώματα ψήφου.

Το Συμβούλιο χορηγεί έγκριση για τα εξής ζητήματα:

 • καθορισμός της εδαφικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, της δομής των δικαστηρίων, της ακριβούς θέσης των δικαστηρίων και των δικαστικών μεγάρων, του αριθμού των μόνιμων δικαστών που υπηρετούν σε δικαστήρια και δικαστικά μέγαρα, και των λαϊκών δικαστών
 • διορισμός και πρόωρη απαλλαγή των προέδρων των δικαστηρίων
 • καθορισμός των εσωτερικών κανονισμών των δικαστηρίων
 • καθορισμός του αριθμού των υποψηφίων για ανάληψη δικαστικού αξιώματος
 • καθορισμός πρόσθετης αμοιβής για τους διοικητές των δικαστικών μεγάρων
 • θέσπιση διαδικασιών για τη συλλογή και υποβολή στοιχείων μητρώου από το πληροφοριακό σύστημα των δικαστηρίων
 • καθορισμός του τρόπου καταβολής και του ύψους της αμοιβής των λαϊκών δικαστών.

Το Συμβούλιο πρέπει:

 • να υποβάλλει προκαταρκτική γνώμη σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται για την κατάρτιση και τροποποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών των δικαστηρίων
 • να υποβάλλει γνώμη σχετικά με τους υποψηφίους για την ανάληψη θέσης δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο
 • να υποβάλλει γνώμη σχετικά με την απαλλαγή δικαστή
 • να συζητά, εκ των προτέρων, την ανασκόπηση που πρόκειται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη διοίκηση των δικαστηρίων, τη διοίκηση της δικαιοσύνης και την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου
 • να συζητά άλλα θέματα με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

 • Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 • τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια
 • το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο (ακυρωτικό δικαστήριο).

Ως δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων. Ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν τις διοικητικές υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια που ελέγχουν αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν τα περιφερειακά και διοικητικά δικαστήρια της χώρας σε περίπτωση άσκησης έφεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον του οποίου εκδικάζονται αναιρέσεις κατά των αποφάσεων των εφετείων. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί επίσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Εσθονίας διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας διατίθεται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το νομικό και το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.