Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του συστήματος των δικαστηρίων της Φινλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Οργάνωση της Δικαιοσύνης – Δικαιοδοτικό σύστημα

Το φινλανδικό δικαιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει (υπό την ευρεία έννοια):

  • τα ανεξάρτητα δικαστήρια τα τακτικά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα ειδικά δικαστήρια
  • τις εισαγγελικές αρχές
  • τα όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης (που μεριμνούν για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων)
  • το σωφρονιστικό σύστημα και το σύστημα επιτήρησης (που μεριμνούν για την εκτέλεση ποινών στερητικών της ελευθερίας)
  • το σύστημα παροχής νομικής αρωγής, τους δικηγόρους και άλλες οδούς νομικής συνδρομής.

Ο όρος «δικαστικό σύστημα» μπορεί να αναφέρεται επίσης αποκλειστικά στα δικαστήρια.

Το άρθρο 98 του Συντάγματος της Φινλανδίας απαριθμεί τα διάφορα δικαστήρια. Τα γενικά δικαστήρια περιλαμβάνουν το Ανώτατο Δικαστήριο, τα εφετεία και τα περιφερειακά δικαστήρια (πρωτοδικεία) Τα γενικά διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνουν το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και τα κατά τόπους διοικητικά δικαστήρια.

Η ανώτατη δικαστική εξουσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ σε διοικητικές υποθέσεις από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Τα δύο ανώτατα δικαστήρια εποπτεύουν επίσης την εφαρμογή του νόμου στα αντίστοιχα όρια της δικαιοδοσίας τους.  Στη Φινλανδία υπάρχουν επίσης ειδικά δικαστήρια – τα οποία διέπονται από χωριστούς Οργανισμούς Δικαστηρίου.

Η ανεξαρτησία και η αυτονομία των δικαστών διασφαλίζεται από διάταξη του Συντάγματος, η οποία προβλέπει ότι ένας δικαστής μπορεί να καθαιρεθεί μόνο με δικαστική απόφαση Οι δικαστές δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν η μετάθεση εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του συστήματος των δικαστηρίων.

Το άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπει ότι ο καθένας δικαιούται να τύχει προσήκουσας και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκδίκασης της υπόθεσής του από νομικά αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρχή. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, η δημοσιότητα της συνεδρίασης, το δικαίωμα ακρόασης και το δικαίωμα έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης κατοχυρώνονται από τον νόμο. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει επίσης κάποιες απαιτήσεις ποιότητας για τη δικαστική διαδικασία.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Πολλά από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση των δικαστηρίων και την άσκηση του έργου της Δικαιοσύνης εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ο Δικτυακός τόπος των φινλανδικών δικαστηρίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φινλανδικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τους δικαστικούς επιμελητές και τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής.

Περιλαμβάνει π.χ. την πλέον πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια.

Η δωρεάν βάση δεδομένων Finlex δημοσιεύει την πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων, καθώς και την ηλεκτρονική Συλλογή της Φινλανδικής Νομοθεσίας και μεταφράσεις νόμων και διαταγμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.