Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Ουγγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των δικαστηρίων της Ουγγαρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Διοίκηση των δικαστηρίων

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας

Η κεντρική διοίκηση των δικαστηρίων έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας, ο οποίος επικουρείται από τον Γενικό Αντιπρόεδρο και τους υπόλοιπους Αντιπροέδρους, καθώς και από το προσωπικό του Συμβουλίου. Το διοικητικό έργο του Προέδρου εποπτεύεται από την Εθνική Δικαστική Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και για την αποτελεσματικότητα της κεντρικής διοίκησης, καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων της κατά τρόπο συμβατό με τη συνταγματική αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, εντός του πλαισίου που προβλέπει ο νόμος. Κατά την άσκηση των διοικητικών εξουσιών του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας εκδίδει αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας εκλέγεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του ουγγρικού Κοινοβουλίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας μπορεί να εκλεγεί μόνο δικαστής.

Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο

Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι το όργανο που εποπτεύει την κεντρική διοίκηση των δικαστηρίων. Το Συμβούλιο εδρεύει στη Βουδαπέστη και αποτελείται από 15 μέλη. Μέλος του είναι ο Πρόεδρος του Kúria (Ανωτάτου Δικαστηρίου), ενώ τα υπόλοιπα 14 μέλη εκλέγονται με απλή πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία αντιπροσωπευτικού οργάνου των δικαστών. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, οι αντιπρόσωποι δικαστές εκλέγουν έναν δικαστή εφετείου, πέντε δικαστές πρωτοδικείων, επτά νομαρχιακών δικαστηρίων και έναν δικαστή εργατοδικείου (τα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία θα αρχίσουν να λειτουργούν την 1η Ιανουαρίου 2013.)

Οργάνωση των δικαστηρίων

Στην Ουγγαρία, η δικαιοσύνη απονέμεται από τα εξής είδη δικαστηρίων:

 • Kúria (το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας)·
 • περιφερειακά εφετείαítélőtáblák» στα ουγγρικά·
 • πρωτοδικείαtörvényszékek» στα ουγγρικά)·
 • νομαρχιακά δικαστήριαjárásbíróságok» στα ουγγρικά) και
 • διοικητικά δικαστήρια και εργατοδικεία.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων αντιστοιχεί γενικά στις διοικητικές υποδιαιρέσεις. Το όνομα του δικαστηρίου υποδηλώνει τον τόπο της έδρας του.

Λαϊκά μέλη δικαστηρίων (nem hivatásos bíró) είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε δίκες ως πάρεδροι σε ορισμένες υποθέσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, αλλά μόνον οι επαγγελματίες δικαστές μπορούν να συγκροτούν τα μονομελή δικαστήρια (egyesbíró) ή να προεδρεύουν σε συμβούλια (tanácselnök).

Οι επαγγελματίες δικαστές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους μόνο για τους λόγους και με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στον νόμο. Δεν μπορούν να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων ή να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Νομαρχιακά δικαστήρια, διοικητικά δικαστήρια και εργατοδικεία

Τα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό. (Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα ειρηνοδικεία και τα εργατοδικεία.)

Τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο διοικητικών αποφάσεων ή σχέσεις εργασίας και άλλες ανάλογες σχέσεις (καθώς και άλλες υποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος).

Στα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία είναι δυνατόν να συγκροτηθούν τμήματα για την εκδίκαση συγκεκριμένων τύπων υποθέσεων.

Πρωτοδικεία

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των εργατοδικείων πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ή των νομαρχιακών δικαστηρίων, των διοικητικών δικαστηρίων και των εργατοδικείων μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τα πρωτοδικεία λειτουργούν υπό μορφή συμβουλίων (tanács), τμημάτων και πολυμελών συνθέσεων που εκδικάζουν ποινικές, αστικές, οικονομικές, διοικητικές και εργατικές υποθέσεις (kollégium). Οι διάφορες συνθέσεις μπορούν επίσης να ενεργούν συλλογικά.

Ειδικές υποθέσεις εκδικάζονται από στρατοδικεία (katonai tanács) σε προκαθορισμένα πρωτοδικεία, με συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

Περιφερειακά Εφετεία

Τα περιφερειακά εφετεία εδρεύουν στις πόλεις Debrecen, Szeged, Βουδαπέστη, Győr και Pécs. Τα δικαστήρια αυτά εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ή των νομαρχιακών δικαστηρίων και των πρωτοδικείων, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και άλλες υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους βάσει του νόμου. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι εφέσεις σε διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Βουδαπέστης.

Τα περιφερειακά εφετεία λειτουργούν υπό τη μορφή συμβουλίων και πολυμελών συνθέσεων που εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Εφετείο Βουδαπέστης διαθέτει επίσης διοικητικό τμήμα.

Κατά τόπον αρμοδιότητα

 • Περιφερειακό Εφετείο Szeged: νομοί Csongrád, Bács-Kiskun και Békés·
 • Περιφερειακό Εφετείο Pécs: νομοί Baranya, Somogy, Tolna και Zala·
 • Περιφερειακό Εφετείο Debrecen: νομοί Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok και Szabolcs-Szatmár-Bereg·
 • Περιφερειακό Εφετείο Győr: νομοί Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas και Zala·
 • Περιφερειακό Εφετείο Βουδαπέστης: νομοί Βουδαπέστης, Fejér, Heves, Pest και Nográd.

Kúria (Ανώτατο Δικαστήριο)

Το Kúria είναι ο ανώτατος δικαστικός οργανισμός της Ουγγαρίας και εδρεύει στη Βουδαπέστη. Εξασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή του νόμου από τα δικαστήρια και, για τον σκοπό αυτό, εκδίδει αποφάσεις εναρμόνισης της νομοθεσίας, που είναι δεσμευτικές για όλα τα δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκλέγεται από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαστής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τους Αντιπροέδρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά από πρόταση του Προέδρου του.

Το Kúria (Ανώτατο Δικαστήριο)

 • εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα πρωτοδικεία και τα περιφερειακά εφετεία (στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος)·
 • εκδικάζει αιτήσεις αναίρεσης (felülvizsgálati kérelem
 • εκδίδει αποφάσεις εναρμόνισης της νομοθεσίας (jogegységi határozat) δεσμευτικές για όλα τα δικαστήρια·
 • αναλύει τη νομολογία που διαμορφώνεται με αμετάκλητες αποφάσεις, ελέγχει και εποπτεύει τη γενική πρακτική των δικαστηρίων·
 • εκδίδει δικαστικές αποφάσεις και νομικές γνωμοδοτήσεις·
 • εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τη ασυμβατότητα διαταγμάτων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με άλλους νόμους και την ακύρωση των διαταγμάτων αυτών·
 • εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες κρίνεται ότι μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να θεσπίσει νομοθεσία την οποία προβλέπει ο νόμος και
 • εκδικάζει άλλες υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελείται από τα συμβούλια εκδίκασης και εναρμόνισης (ítélkező és jogegységi tanács), συμβούλια που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και την έκδοση τοπικών γνωμοδοτήσεων, καθώς και από πολυμελείς συνθέσεις που εκδικάζουν ποινικές, αστικές, διοικητικές και εργατικές υποθέσεις (kollégium) και από τμήματα αρμόδια για την ανάλυση της νομολογίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.