Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Ιρλανδία

Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Οργάνωση της δικαιοσύνης – Ιρλανδία

Η Υπηρεσία των δικαστηρίων (Courts Service) είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1999 και ιδρύθηκε από την κυβέρνηση δυνάμει του Νόμου για την Υπηρεσία των δικαστηρίων του 1998 (Courts Service Act). Η Υπηρεσία αυτή έχει τις ακόλουθες εκ του νόμου αρμοδιότητες:

α.   διαχείριση των δικαστηρίων,

β.   παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους δικαστές,

γ.   παροχή πληροφοριών στο κοινό για το δικαστικό σύστημα,

δ.   παροχή, διαχείριση και συντήρηση των δικαστικών κτιρίων, και

ε.   παροχή διευκολύνσεων στους χρήστες των δικαστηρίων.

Το Σύνταγμα της Ιρλανδίας προβλέπει ότι η δικαιοσύνη απονέμεται σε δικαστήρια που συστήνονται με νόμο από δικαστές που διορίζονται από τον Πρόεδρο μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Δυνάμει του Συντάγματος οι δικαστές όλων των δικαστηρίων είναι απολύτως ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους. Ο δικαστής δεν απαλλάσσεται των καθηκόντων του παρά μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης απρεπούς συμπεριφοράς ή ανικανότητας και αυτό μόνο μετά από ψηφίσματα και των δύο Σωμάτων του Κοινοβουλίου (Oireachtas).

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Σύμφωνα με το Σύνταγμα το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει ένα δικαστήριο τελευταίου βαθμού, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court), και δικαστήρια πρώτου βαθμού στα οποία περιλαμβάνονται το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court), με πλήρη δικαιοδοσία σε όλες τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, και δικαστήρια περιορισμένης δικαιοδοσίας, τα Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) και Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court), τα οποία εδρεύουν στις περιφέρειες.

Όσον αφορά ποινικές δίκες, στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι «κανείς δεν δικάζεται για κατηγορίες ποινικής φύσεως χωρίς δίκαιη δίκη». Οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας εκδικάζονται από δικαστήρια συνοπτικής δικαιοδοσίας, ενώ όσοι κατηγορούνται για περισσότερα από ένα σοβαρά αδικήματα δεν μπορούν να δικαστούν χωρίς ενόρκους. Το Σύνταγμα προβλέπει επίσης τη σύσταση Ειδικών Δικαστηρίων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης σε περίπτωση που τα τακτικά δικαστήρια αδυνατούν να πράξουν αναλόγως.

Η είσοδος του κοινού είναι ελεύθερη σε όλα τα δικαστήρια, εκτός εάν υπάρχει η ένδειξη «in camera» (κεκλεισμένων των θυρών), το οποίο σημαίνει ότι η συνεδρίαση δεν είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό.

Τα δικαστήρια που εκδικάζουν αστικές υποθέσεις είναι οργανωμένα ως εξής:

Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)

Ανώτερο Δικαστήριο (High Court)

(Έδρα στο Δουβλίνο)
Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία

(Έδρα στο Δουβλίνο)
Πλήρης αρχική δικαιοδοσία και δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για τις αποφάσεις του Κομητειακού Δικαστηρίου και ορισμένων άλλων δικαστηρίων

Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)

Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)

(Έδρα σε καθεμία από τις πρωτεύουσες των 26 κομητειών)
Αρχική δικαιοδοσία μέχρι του ποσού των 38.092,14 ευρώ και δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου και ορισμένων άλλων δικαστηρίων

(Έδρα σε 24 περιφέρειες)
Αρχική δικαιοδοσία μέχρι του ποσού των 6.348,69 ευρώ
(Περιλαμβάνει τη διαδικασία μικροδιαφορών για ορισμένες απαιτήσεις καταναλωτών μέχρι του ποσού των 1.269,74 ευρώ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.