Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: λεττονικά
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Λεττονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Παράλληλα με τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, η Λετονία διαθέτει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, αποτελούμενη από δικαστικό σύστημα τριών βαθμών. Το Σύνταγμα ορίζει ότι τη δικαστική εξουσία ασκούν επαρχιακά και δημοτικά δικαστήρια, περιφερειακά δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο και, σε περίπτωση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, επίσης στρατοδικεία.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Βάσει του νόμου περί δικαστικής εξουσίας, η κύρια δημόσια αρχή η οποία είναι αρμόδια για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

  1. εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς σχετικά με την οργάνωση του διοικητικού έργου των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου
  2. ζητεί από τα επαρχιακά και τα δημοτικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και τις υπηρεσίες κτηματολογίου να του παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει νόμων και κανονισμών
  3. είναι υπεύθυνο για την οργανωτική διαχείριση των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων  και των υπηρεσιών κτηματολογίου
  4. διενεργεί επιθεωρήσεις των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου.

Η Διοίκηση των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija) οργανώνει και διασφαλίζει την εκτέλεση του διοικητικού έργου των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ενεργεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa) δεν συνδέεται διοικητικά με επαρχιακά, δημοτικά ή περιφερειακά δικαστήρια. Το έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου οργανώνει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο διαθέτει χωριστή διεύθυνση για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, τη Διοίκηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Augstākās tiesas Administrācija).

Το Δικαστικό Συμβούλιο (Tieslietu padome) είναι συλλογικό όργανο που συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής και της στρατηγικής του δικαστικού συστήματος και τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης των εργασιών του δικαστικού συστήματος.

Είδη δικαστηρίων: σύντομη περιγραφή και ιεραρχία

Τακτικά δικαστήρια: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

Τα επαρχιακά και τα δημοτικά δικαστήρια (rajonu (pilsētu) tiesas) είναι τα δικαστήρια που εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Ένα επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο μπορεί να διαθέτει διαρθρωτικές μονάδες, δηλαδή έδρες που βρίσκονται σε διάφορους τόπους εντός της δικαστικής περιφέρειας της οικείας επαρχίας ή πόλης. Τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια μπορεί να διαθέτουν υπηρεσία κτηματολογίου. Η υπηρεσία κτηματολογίου διαχειρίζεται τα αρχεία του Κτηματολογίου (στα οποία καταγράφονται ακίνητα και τα σχετικά με αυτά δικαιώματα) και επιλαμβάνεται απαιτήσεων για μη αμφισβητούμενη εκτέλεση, διαταγών είσπραξης οφειλής και εγκρίσεων καταστάσεων πλειστηριασμών.

Τα περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas), ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις με τριμελή σύνθεση από δικαστές επαρχιακών δικαστηρίων. Ένα περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να διαθέτει διαρθρωτικές μονάδες, δηλαδή έδρες που βρίσκονται σε διάφορους τόπους εντός της δικαστικής περιφέρειας του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικής εξουσίας, τα στρατοδικεία μπορούν να λειτουργούν σε κατάσταση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης. Βάσει τουνόμου περί στρατοδικείων, την εντολή έναρξης λειτουργίας στρατοδικείων δίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τίθενται σε λειτουργία ένα ή περισσότερα πρωτοβάθμια στρατοδικεία και ένα δευτεροβάθμιο στρατοδικείο.

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa) περιλαμβάνει τη Γερουσία η οποία απαρτίζεται από τρία τμήματα (departamenti) (αστικών υποθέσεων, ποινικών υποθέσεων και διοικητικών υποθέσεων), και από δύο τμήματα (palātas) (αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων). Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί ως αναιρετικό δικαστήριο (kasācijas instance), εκτός αν νόμος άλλως ορίζει. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δύο τμήματα (αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει μόνο ένα τμήμα αστικών υποθέσεων.

Η ολομέλεια (plēnums) είναι η γενική συνέλευση των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εξετάζει τρέχοντα ζητήματα ερμηνείας νομικών διατάξεων. Η ολομέλεια εκλέγει επίσης τα μέλη του Πειθαρχικού Δικαστηρίου (Disciplinārtiesa). Το Πειθαρχικό Δικαστήριο αποτελείται από έξι δικαστές από τα τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Πειθαρχικό Δικαστήριο συγκαλείται για να ελέγξει τη νομιμότητα των αποφάσεων της δικαστικής πειθαρχικής επιτροπής (Tiesnešu disciplinārkolēģija). Προκειμένου να διασφαλίζεται ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, τρέχοντα ζητήματα ερμηνείας νομικών διατάξεων μπορούν να εξετάζονται όχι μόνον από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και από την ολομέλεια του οικείου τμήματος.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο (Satversmes tiesa) είναι ανεξάρτητο δικαστικό όργανο το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων συνταγματικότητας νόμων και άλλων νομικών πράξεων στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που προβλέπεται για αυτό από το Σύνταγμα και τον νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο. Επιλαμβάνεται επίσης άλλων υποθέσεων οι οποίες παραπέμπονται σε αυτό βάσει του νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Λετονία διαθέτει τις ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων:

  1. τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και τα πρόσωπα που λειτουργούν εντός του συγκεκριμένου συστήματος (πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι και πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές), καθώς και συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς με το δικαστικό σύστημα
  2. την εθνική πύλη της Λετονίας Latvija.lv

Η πύλη «Latvija.lv» παρέχει πρόσβαση στους διαδικτυακούς πόρους των οργάνων της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πληροφορίες είναι ταξινομημένες θεματικά.

Από την ενότητα της πύλης με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (E-pakalpojumi) δίνεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται γενικά με τη χρήση ειδικής κεντρικής υποδομής. Η ενότητα αυτή περιέχει εικονικό χώρο εργασίας στον οποίο οι χρήστες μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρακολουθούν την πρόοδο στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η ενότητα αναζήτησης υπηρεσιών («Κατάλογος υπηρεσιών», Pakalpojumu katalogs) είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο «Κατάλογος υπηρεσιών» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση βασικών πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις προϋποθέσεις αίτησης και λήψης των εν λόγω υπηρεσιών, το κόστος τους και την περιγραφή τους. Στις περιγραφές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιέχονται σύνδεσμοι προς τον σχετικό πόρο (που μπορεί να είναι πληροφορία, δικτυακός τόπος, άμεσος σύνδεσμος ή ηλεκτρονική υπηρεσία). Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες είτε μέσω του καταλόγου, ο οποίος υποδιαιρείται σε ενότητες που αντιστοιχούν σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, είτε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης που διαθέτει η πύλη. Επιφορτισμένα με τη συντήρηση του περιεχομένου του κεντρικού καταλόγου είναι τα κρατικά όργανα που παρέχουν τις υπηρεσίες.

Στόχος της εθνικής πύλης της Λετονίας Latvija.lv, είναι να παρέχει πρόσβαση σε λετονούς και σε αλλοδαπούς πολίτες στους διαδικτυακούς πόρους των οργάνων της λετονικής κυβέρνησης και να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν διάφοροι φορείς.

Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται δωρεάν.

Σύνδεσμοι

Πύλη των εθνικών δικαστηρίων, Ανώτατο Δικαστήριο, Συνταγματικό Δικαστήριο, Διοίκηση των Δικαστηρίων, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.