Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Λιθουανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Οργάνωση της δικαιοσύνης. Σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Στη Λιθουανία υπάρχουν 22 τακτικά δικαστήρια και τρία ειδικευμένα (διοικητικά) δικαστήρια.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η Γενική Συνέλευση Δικαστών (Visuotinis teisėjų susirinkimas) είναι ο ανώτατος αυτόνομος φορέας της δικαστικής εξουσίας, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι δικαστές της Λιθουανίας.

Το Συμβούλιο των Δικαστηρίων (Teisėjų taryba) της Λιθουανίας είναι αυτόνομος εκτελεστικός δικαστικός φορέας, αποτελούμενος από 23 μέλη, ο οποίος διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών.

Το Πειθαρχικό Δικαστήριο (Teisėjų garbės teismas) είναι αυτόνομος φορέας του δικαστικού συστήματος ο οποίος κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις δικαστών και καταγγελίες δικαστών λόγω δυσφήμισης.

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων (Nacionalinės teismų administracija) έχει ως καθήκον να διασφαλίζει ότι οι φορείς του δικαστικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και συμβάλλει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών, καθώς και στην οργανωτική αυτονομία των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.