Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα της Μάλτας είναι κατ' ουσίαν ένα σύστημα δύο επιπέδων, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στο οποίο προεδρεύει ένας δικαστής ανώτερου δικαστηρίου (judge) ή ένας δικαστής κατώτερου δικαστηρίου (magistrate), και ένα Εφετείο (Court of Appeal). Το Εφετείο, στην ανώτερη δικαιοδοσία του, απαρτίζεται από τρεις δικαστές ανώτερου δικαστηρίου και εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο προεδρεύει δικαστής ανώτερου δικαστηρίου. Το Εφετείο, στην κατώτερη δικαιοδοσία του προεδρεύεται από έναν δικαστή ανώτερου δικαστηρίου και εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο προεδρεύει δικαστής κατώτερου δικαστηρίου. Υπάρχουν επίσης διάφορα δικαστήρια (tribunals) τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις από συγκεκριμένους τομείς του δικαίου και έχουν διαφορετικούς βαθμούς αρμοδιότητας. Σχεδόν όλες οι εφέσεις κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε από τα δικαστήρια αυτά εξετάζονται από το Εφετείο στο κατώτερο τμήμα του, ενώ άλλες από το Εφετείο στο ανώτερο τμήμα του.

Ο γενικός διευθυντής (δικαστηρίων), ο οποίος διορίζεται από τον πρωθυπουργό, είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση των δικαστηρίων. Επικουρείται από τον γραμματέα των αστικών δικαστηρίων, τον γραμματέα των ποινικών δικαστηρίων, τον γραμματέα των δικαστηρίων του Γκόζο και τον διευθυντή (υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Ο γενικός διευθυντής (δικαστηρίων) είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και τη διοίκηση του τμήματος δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών, των αρχείων και άλλων υπηρεσιών είναι επίσης επικεφαλής του τμήματος δικαστηρίων. Όλοι οι εκτελεστικοί δικαστικοί υπάλληλοι που ασκούν τα καθήκοντά τους στο τμήμα δικαστηρίων λαμβάνουν εντολές από τον γενικό διευθυντή (δικαστηρίων) και είναι υπόλογοι σε αυτόν.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Σύντομη περιγραφή κάθε δικαστηρίου παρέχεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Εφετείο (Court of Appeal)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Κατ’ έφεση

Το Εφετείο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων αστικών δικαστηρίων τόσο ανώτερης όσο και κατώτερης δικαιοδοσίας.

(i) Το δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Πρώτου Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου (First Hall of the Civil Court) και του Οικογενειακού Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου.

(ii) Εφέσεις κατά αποφάσεων του Court of Magistrates στην αστική δικαιοδοσία του, του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal) και των διοικητικών δικαστηρίων εκδικάζονται επίσης από το παρόν δικαστήριο.

(i) Αποτελείται από τρεις ανώτερους δικαστές.

(ii) Αποτελείται από έναν ανώτερο δικαστή.

Ποινικό Εφετείο (Court of Criminal Appeal)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Κατ’ έφεση

Το δικαστήριο αυτό, στην ανώτερη δικαιοδοσία του, εκδικάζει εφέσεις προσώπων που καταδικάσθηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο (Criminal Court).

Στην κατώτερη δικαιοδοσία του, εκδικάζει εφέσεις σε υποθέσεις που κρίθηκαν από το Court of Magistrates το οποίο συνεδρίασε ως ποινικό δικαστήριο.

Αποτελείται από τρεις ανώτερους δικαστές

Αποτελείται από έναν ανώτερο δικαστή

Ποινικό Δικαστήριο (Criminal Court).

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό συνεδριάζει ως ποινικό δικαστήριο και εκδικάζει ποινικές υποθέσεις που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα του Court of Magistrates.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής, ο οποίος δύναται να εκδικάζει την υπόθεση με εννεαμελές σώμα ενόρκων

Το Αστικό Δικαστήριο (Civil Court):

Πρώτο Τμήμα (First Hall of the Civil Court)

Τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section)

Οικογενειακό Τμήμα (Civil Court, Family Section)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Πρώτο Τμήμα το Αστικού Δικαστηρίου εκδικάζει τις υποθέσεις αστικής ή/και εμπορικής φύσης που υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία του Court of Magistrates. Εκδικάζει επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το Αστικό Δικαστήριο (Τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) είναι δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την απαγόρευση ή την κήρυξη της ανικανότητας προσώπων με ψυχικά νοσήματα, τον ορισμό επιτρόπων για τα εν λόγω πρόσωπα, την κίνηση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής και την επιβεβαίωση των εκτελεστών της διαθήκης. Είναι επίσης ο θεματοφύλακας μυστικών διαθηκών.

Το Οικογενειακό Τμήμα εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που αφορούν οικογενειακά ζητήματα, όπως ακύρωση γάμου, χωρισμό, διαζύγιο, διατροφή και επιμέλεια των τέκνων.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Court of Magistrates

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, τα Court of Magistrates έχουν μόνον κατώτερη πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, η οποία γενικά περιορίζεται σε απαιτήσεις αξίας έως 15 000 ευρώ.

Στον ποινικό τομέα, το δικαστήριο διαθέτει διττή δικαιοδοσία: δικαιοδοσία ποινικού δικαστηρίου για υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, και δικαιοδοσία ανακριτικού δικαστηρίου για εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ποινικού Δικαστηρίου.

(i) Δικαιοδοσία ποινικού δικαστηρίου – το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως 6 μηνών.

(ii) Δικαιοδοσία ανακριτικού δικαστηρίου – το συγκεκριμένο δικαστήριο διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση σε κακουργήματα και διαβιβάζει τη σχετική δικογραφία στον γενικό εισαγγελέα. Εάν δεν ασκηθεί ένσταση από τον κατηγορούμενο, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να αναπέμψει υποθέσεις που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών στο Court of Magistrates προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση και να λάβει τη σχετική απόφαση.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Court of Magistrates του Gozo)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, το Court of Magistrates του Gozo διαθέτει διττή δικαιοδοσία:

μια κατώτερη δικαιοδοσία ανάλογη εκείνης που ασκεί το αντίστοιχο δικαστήριο στη Μάλτα, και μια ανώτερη δικαιοδοσία, με την ίδια αρμοδιότητα όπως αυτή του Πρώτου Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου, πλην της συνταγματικής δικαιοδοσίας του, και αυτή του Τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας του Αστικού Δικαστηρίου.

Στον ποινικό τομέα, το Court of Magistrates του Gozo έχει την ίδια αρμοδιότητα όπως το Court of Magistrates όταν συνεδριάζει ως ποινικό και ως ανακριτικό δικαστήριο.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Δικαστήριο ανηλίκων (Juvenile Court)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Δικαστήριο ανηλίκων εκδικάζει κατηγορίες και άλλες υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους κάτω των 16 ετών και μπορεί επίσης να εκδώσει διαταγές επιμέλειας.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής επικουρούμενος από δύο μέλη

Δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει συνοπτικά, βάσει των αρχών της ευθυδικίας και του δικαίου, διαφορές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Προεδρεύει ένας adjudicator (κριτής)

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρει διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο δικτυακός τόπος, ο οποίος διατίθεται στα μαλτέζικα και στα αγγλικά, περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και σχετικά με τα δικαστήρια, το δικαστικό σύστημα και το δικαστικό σώμα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, δικαστικές υπηρεσίες και νομικές υπηρεσίες.

Στη συνέχεια παρέχονται ορισμένοι σύνδεσμοι προς τις διάφορες δικαστικές και νομικές υπηρεσίες που διατίθενται:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δικαστικές υπηρεσίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Sentenzi Online

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικές διαδικασίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Χρήση αιθουσών δικαστηρίων

Δικαστικές υπηρεσίες – Στατιστικά στοιχεία

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Δικαστικές υπηρεσίες - Έντυπα για αστικές υποθέσεις (στα μαλτέζικα)

Δικαστικοί πραγματογνώμονες

Νομικές υπηρεσίες (Νομοθεσία της Μάλτας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.