Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Ρουμανία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Ρουμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Οργάνωση της δικαιοσύνης- σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Οι αρχές, η δομή και η οργάνωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη Ρουμανία θεσπίζονται στο Σύνταγμα της Ρουμανίας και στον νόμο αριθ. 304/2004 περί οργάνωσης της δικαιοσύνης.

Το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαστήρια:

 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
 • τα Εφετεία
 • τα Πρωτοδικεία
 • τα Ειδικά Δκαστήρια
 • τα Ειρηνοδικεία και
 • τα Στρατιωτικά Δικαστήρια.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο στη Ρουμανία. Διασφαλίζει τη συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από τα άλλα δικαστήρια.

 • Στη δικαιοδοσία των 15 Εφετείων υπάγονται Πρωτοδικεία και Ειδικά Δικαστήρια.
 • Τα 42 Πρωτοδικεία είναι οργανωμένα σε επίπεδο κομητείας και στο Βουκουρέστι, και είναι εγκαταστημένα κατά κανόνα στη σημαντικότερη πόλη κάθε κομητείας.
 • Τα 4 Ειδικά Δικαστήρια λειτουργούν ως χωριστά δικαστήρια για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις (1), καθώς και για εμπορικές υποθέσεις (3).
 • Στη δικαιοδοσία των Πρωτοδικείων υπάγονται 176 Ειρηνοδικεία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Αρκετά δικαστήρια ασκούν τη δικαιοδοτική τους δραστηριότητα υπό τη δικαιοδοσία καθενός από τα 42 Πρωτοδικεία.

Τα 176 λειτουργούντα δικαστήρια είναι οργανωμένα σε επίπεδο νομού και στις δημοτικές περιφέρειες του Βουκουρεστίου.

Επικεφαλής κάθε δικαστηρίου είναι ο πρόεδρος, ο οποίος διαθέτει διαχειριστικές αρμοδιότητες. Επικεφαλής των ειδικών τμημάτων του δικαστηρίου είναι ο πρόεδρος τμήματος. Σε κάθε δικαστήριο, μια αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δικαστηρίου.

Τα Στρατιωτικά Δικαστήρια είναι οργανωμένα σε 4 Στρατοδικεία, στο Περιφερειακό Στρατοδικείο του Βουκουρεστίου και στο Στρατιωτικό Εφετείο του Βουκουρεστίου. Κάθε Στρατοδικείο έχει καθεστώς στρατιωτικής μονάδας.

 • Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι το όργανο που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής. Επιπλέον, διασφαλίζει την τήρηση του νόμου και των κριτηρίων ικανότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστή και του εισαγγελέα.
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμβάλλει στην καλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος, διασφαλίζει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί άρτια ως δημόσια υπηρεσία και προασπίζεται την έννομη τάξη και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οργάνωση της Δικαιοσύνης – Ρουμανία

Αναζήτηση αρμόδιων δικαστηρίων

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.