Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Σλοβακία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Σλοβακία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Οργάνωση της Δικαιοσύνης - συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Άσκηση δικαστικής εξουσίας

Η δικαστική εξουσία στη Σλοβακία ασκείται από τα τακτικά δικαστήρια και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Η δικαστική εξουσία στη Σλοβακία ασκείται από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Η δικαστική εξουσία σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας ασκείται χωριστά από άλλα κρατικά όργανα.

Ο πρόεδρος ενός δικαστηρίου είναι υπεύθυνος για την άσκηση της δικαστικής εξουσίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η διοίκηση των δικαστηρίων στη Σλοβακία ασκείται, στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας και τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος είναι επίσης το νόμιμο όργανο εκπροσώπησης (štatutárny orgán) του δικαστηρίου. Στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο, η διοίκηση των δικαστηρίων ασκείται επίσης από τον διοικητικό διευθυντή του δικαστηρίου και το Δικαστικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Σύστημα τακτικών δικαστηρίων

 • τοπικά δικαστήρια (okresné súdy) (54)
 • περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy) (8)
 • Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Šqualizovaný trestný súd)

Βαθμοί δικαιοδοσίας των δικαστηρίων

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 757/2004 για τα δικαστήρια και την τροποποίηση ορισμένων άλλων νόμων, όπως τροποποιήθηκε:

 1. Τα τοπικά δικαστήρια εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκτός αν οι δικονομικοί κανόνες προβλέπουν διαφορετικά.
 2. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν επίσης εκλογικές υποθέσεις, όταν αυτό προβλέπεται σε ειδική νομοθεσία.
 3. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν ως δευτεροβάθμια δικαστήρια αστικές και ποινικές υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση από τα τοπικά δικαστήρια.
 4. Οι δικονομικοί κανόνες καθορίζουν τις αστικές και τις ποινικές υποθέσεις στις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 5. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε ειδική νομοθεσία.
 6. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν επίσης άλλες υποθέσεις, όταν αυτό προβλέπεται σε ειδική νομοθεσία (π.χ. νόμος αριθ. 166/2003 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και τροποποίηση ορισμένων άλλων νόμων, και νόμος για την προστασία από την παρακολούθηση επικοινωνιών).
 7. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα:
  • τακτικά ένδικα μέσα που ασκούνται κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων και του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου·
  • έκτακτα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων τοπικών δικαστηρίων, περιφερειακών δικαστηρίων, του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου
  • παραπομπή υποθέσεων σε δικαστήριο διαφορετικό από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τους δικονομικούς κανόνες
  • άλλες υποθέσεις, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από νόμο ή διεθνή συνθήκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχει τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβλέπει την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή των νόμων και άλλων πράξεων γενικής εφαρμογής:

 • μέσω των αποφάσεών του
 • εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων και άλλων πράξεων γενικής εφαρμογής
 • δημοσιεύοντας τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις μεγάλης σημασίας στην επιθεώρηση γνωμοδοτήσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και αποφάσεων των δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.