Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Σλοβακία

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1.       Οργάνωση τις Δικαιοσυνης – δικαστικά συστήματα

Απονομή δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στη Σλοβακία απονέμεται από τα τακτικά δικαστήρια και από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Η δικαστική εξουσία ασκείται από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Σε όλα τα επίπεδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από όλα τα υπόλοιπα κρατικά όργανα.

Οι πρόεδροι των δικαστηρίων είναι αρμόδιοι για την άσκηση της δικαιοσύνης.

1.1.1. Διοίκηση των δικαστηρίων

Αρμόδιο για τα δικαστήρια στη Σλοβακία είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το σλοβακικό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης το δικαστήριο. Ένα δικαστήριο διοικείται επίσης από τον διοικητικό διευθυντή του δικαστηρίου, υπό τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία.

1.2.            Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το σύστημα τακτικής δικαιοσύνης

 • πρωτοδικεία (τοπικά δικαστήρια, okresné súdy, 54)
 • περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy, 8)
 • Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Špecializovaný trestný súd)

1.3.            Δικαστική ιεραρχία

Βάσει του νόμου αριθ. 757/2004 περί δικαστηρίων και για την τροποποίηση ορισμένων νόμων και ειδικών νομικών πράξεων:

 1. Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους δικονομικούς κανόνες.
 2. Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται επί υποθέσεων που αφορούν την εκλογική διαδικασία, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο από ειδικό νόμο.
 3. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία.
 4. Οι διατάξεις της δικονομίας ορίζουν τις αστικές και ποινικές υποθέσεις στις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 5. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί διοικητικών υποθέσεων, εκτός εάν ειδικός νόμος προβλέπει διαφορετικά.
 6. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε άλλες υποθέσεις, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από ειδικούς νόμους (νόμος αριθ. 166/2003 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων πράξεων - νόμος περί προστασίας έναντι της παρακολούθησης).
 7. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επί:
 • τακτικών ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων περιφερειακών δικαστηρίων και του ειδικού ποινικού δικαστηρίου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • έκτακτων ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων πρωτοδικείων, περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού ποινικού δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • διαφορών δικαιοδοσίας μεταξύ δικαστηρίων και δημόσιων αρχών,
 • της αφαίρεσης και της ανάθεσης μιας υπόθεσης σε δικαστήριο άλλο από εκείνο που είναι κανονικά αρμόδιο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • άλλων υποθέσεων, όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή διεθνή συνθήκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια σε νόμιμα περατωθείσες υποθέσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο προάγει επίσης την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών:

 • μέσω των αποφάσεών του
 • εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών
 • δημοσιεύοντας έγκυρες δικαστικές αποφάσεις πρωταρχικής σημασίας στη «Συλλογή Γνωμοδοτήσεων» του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και αποφάσεις των δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

2.          Νομικες βασεις δεδομενων

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ministère slovaque de la justice.

2.1.1.      Σχετικοί σύνδεσμοι:

Justitieministeriet

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.