Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβενικά
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Σλοβενία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του δικαστικού συστήματος της Σλοβενίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Όλα τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τακτικά δικαστήρια και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνταγματικότητας, της ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το ενοποιημένο σύστημα δικαστηρίων αποτελείται από δικαστήρια γενικής και ειδικής δικαιοδοσίας.

  • Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας περιλαμβάνουν 44 ειρηνοδικεία (τοπικά δικαστήρια), 11 πρωτοδικεία (περιφερειακά δικαστήρια), 4 εφετεία (ανώτερα δικαστήρια) και το Ανώτατο Δικαστήριο
  • Τα ειδικά δικαστήρια περιλαμβάνουν 3 εργατοδικεία, 1 δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων και ένα Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τα οποία εκδικάζουν εργατικές και ασφαλιστικές διαφορές), καθώς και το διοικητικό δικαστήριο, το οποίο παρέχει έννομη προστασία σε διοικητικές υποθέσεις και επέχει θέση ανώτερου δικαστηρίου.

Ειδική θέση στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης κατέχει η εισαγγελία, η οποία είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή, αλλά αποτελεί και τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Επικρατείας διορίζεται από την Εθνοσυνέλευση.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή αρμόδια για την προάσπιση της συνταγματικότητας, της νομιμότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχει την εξουσία να εμποδίζει τις πράξεις της νομοθετικής εξουσίας καταργώντας νόμο ή μέρος νόμου.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζονται από την Εθνοσυνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας.Έχει εννέα μέλη που εκλέγονται για θητεία εννέα ετών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Κανένα κρατικό όργανο δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει στο έργο ή στις αποφάσεις των δικαστών του Συνταγματικού, των ειδικών και των τακτικών δικαστηρίων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σλοβενικά δικαστήρια στον

επίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστικά όργανα

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.