Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Σουηδία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Σουηδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Οργάνωση της δικαιοσύνης – δικαστικά συστήματα

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Ως δικαστικό σύστημα νοούνται συνήθως οι αρχές και οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου. Τα δικαστήρια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη του εγκλήματος και για τις έρευνες, όπως:

Αρμοδιότητες σχετικές με το δικαστικό σύστημα ασκούν και άλλες αρχές, π.χ. η Υπηρεσία Εκτέλεσης.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Η Σουηδία διαθέτει δύο παράλληλες ομάδες δικαστηρίων:

  • τα τακτικά δικαστήρια, που ασχολούνται με ποινικές και αστικές υποθέσεις.
  • τα γενικά διοικητικά δικαστήρια, που ασχολούνται με υποθέσεις σχετικές με τη δημόσια διοίκηση.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμών δικαιοδοσίας: πρωτοδικεία, εφετεία και Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα διοικητικά δικαστήρια διαθέτουν επίσης τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας: διοικητικά πρωτοδικεία, διοικητικά εφετεία και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα ειδικά δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα για την εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων και θεμάτων.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαδικασίας και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Εντούτοις, ούτε η κυβέρνηση ούτε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία έχει την εξουσία να αποφασίσει πώς θα κρίνει ένα δικαστήριο μεμονωμένες υποθέσεις.

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι η κεντρική διοικητική υπηρεσία για τα δημόσια δικαστήρια, τα δημόσια διοικητικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια αγρομισθώσεων και αστικών μισθώσεων και την Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.