Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών παραδόσεων.

Δικαστήρια

Στα περισσότερα κράτη μέλη, υπάρχουν διαφορετικοί κλάδοι δικαστηρίων. Σε γενικές γραμμές, εντοπίζονται τρεις βασικοί τύποι δικαστηρίων:

Τα τακτικά δικαστήρια ασχολούνται συνήθως με διαφορές που αφορούν αστικές υποθέσεις (δηλαδή διαφορές μεταξύ πολιτών και/ή επιχειρήσεων) και/ή ποινικές υποθέσεις. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη έχουν ιδρύσει δικαστήρια για ειδικές υποθέσεις, όπως είναι οι διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών ή επιχειρήσεων (διοικητικές υποθέσεις, κτλ.).

Ακόμα, αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ένα θεσμικό όργανο ή δικαστήριο που διασφαλίζει την τήρηση των συνταγματικών τους διατάξεων. Μπορεί να ζητηθεί από πολλά από αυτά τα δικαστήρια ή θεσμικά όργανα να επαληθεύσουν εάν κάποιος συγκεκριμένος νόμος ή νομοθεσία συνάδει με τις συνταγματικές απαιτήσεις. Ορισμένα από αυτά μπορούν να εξετάζουν μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει μόνο ως έσχατη λύση.

Πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις ειδικές για κάθε χώρα σελίδες (βλ. τη σειρά με τις σημαίες στη δεξιά πλευρά), μπορείτε να βρείτε πολύτιμες πληροφορίες στους ακόλουθους ευρωπαϊκούς δικτυακούς τόπους (ενδεχομένως ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός):

Εύρεση του κατάλληλου δικαστηρίου

Εάν έχετε εμπλακεί ή αναμένετε να εμπλακείτε σε ένδικη διαδικασία, πρέπει να εντοπίσετε το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσής σας, που έχει, με άλλα λόγια, τη δικαιοδοσία. Εάν απευθυνθείτε σε λάθος δικαστήριο ή εάν υπάρξει διαφορά για το ζήτημα της δικαιοδοσίας, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο σημαντικής καθυστέρησης της δίκης ή και απόρριψης της υπόθεσής σας λόγω αναρμοδιότητας.

Εάν μία υπόθεση που παραπέμπεται στο δικαστήριο έχει διασυνοριακή διάσταση και εμπλέκονται σε αυτήν, για παράδειγμα, μέρη που κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρέπει καταρχάς να εντοπίσετε σε ποιο κράτος μέλος πρέπει να διεξαχθεί η δίκη. Η σελίδα της πύλης "Προσφυγή σε δικαστήριο " μπορεί να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Άλλες δικαστικές αρχές και θεσμικά όργανα

Πέραν των δικαστηρίων, στα περισσότερα κράτη μέλη το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει και άλλες δικαστικές αρχές και θεσμικά όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία, όπως οι εισαγγελείς ή σε ορισμένες περιπτώσεις οι γενικοί εισαγγελείς, οι συμβολαιογράφοι ή οι δικαστικοί επιμελητές. Όσον αφορά τους ιδιωτικούς δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τα σχετικά επαγγέλματα με σημαντικές λειτουργίες στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, δείτε τη σελίδα για τα νομικά επαγγέλματα.

Η εισαγγελία ή εισαγγελική αρχή, που θεωρείται τμήμα του δικαστικού συστήματος σε πολλά κράτη μέλη, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Οι αρμοδιότητες των εισαγγελέων και το καθεστώς στο οποίο υπάγονται διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τη σημαία του αντίστοιχου κράτους μέλους στο τμήμα που αναφέρεται στα τακτικά δικαστήρια, καθώς και στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.