Kohtukorraldus liikmesriikides

Austria

Sellel teabelehel antakse ülevaade Austria kohtutest.

Sisu koostaja:
Austria

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Kohtuvõimu peetakse seadusandliku ja täidesaatva võimu kõrval õigusriigi kolmandaks sambaks. Kohtuvõim tagab koos täidesaatva võimuga seaduste täitmise. Kohtusüsteem hoitakse täidesaatvast võimust kõigil tasanditel lahus. Kohtud on seaduse alusel loodud riigiasutused, kus töötavad sõltumatud ja erapooletud kohtunikud, keda ei saa ametist tagandada ega üle viia ning kes langetavad otsuseid üksnes seaduse alusel, ametliku menetluse kohaselt ja väliste mõjutusteta.

Kohtusüsteem koosneb üldkohtutest (ordentliche Gerichte), mis menetlevad tsiviilõiguslikke nõudeid ja kriminaalasjades esitatud süüdistusi, halduskohtutest (Verwaltungsgerichte) ja konstitutsioonikohtust (Verfassungsgerichtshof). Üldkohtute hulka kuuluvad esimese astme kohtud ja liidumaa kohtud (Bezirks- und Landesgerichte), liidumaa kõrgeimad kohtud (Oberlandesgerichte) ja Austria kõrgeim üldkohus (Oberster Gerichtshof) kassatsioonkaebuste menetlemiseks tsiviil- ja kriminaalasjades. Igal liidumaal on halduskohus. Lisaks on Viinis föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht), kellel on föderaalne pädevus (ja kohtumajad Grazis, Linzis ja Innsbruckis), ning föderaalne maksukohus (Bundesfinanzgericht). Austria kõrgeim halduskohus (Verwaltungsgerichtshof) arutab halduskohtute edastatud kassatsioonkaebusi.

Prokuratuurid (Staatsanwaltschaften) on kohtutest eraldiseisvad eriasutused. Eelkõige tagavad need avalike huvide kaitse kriminaalasjades õiguse mõistmisel. Selleks juhivad prokuratuurid kohtueelseid menetlusi, esitavad süüdistusi ja täidavad kriminaalmenetlustes süüdistaja rolli. Prokuröre peetakse üldkohtute süsteemi osaks, kuid nad alluvad oma ülemuste korraldustele. Käsuahela tipus on justiitsminister, kes peab oma ülesannete täitmisel vastutama parlamendi ees. Korraldused peavad olema põhjendatud ja kirjalikus vormis, sest need lisatakse toimikusse. Vanglad (Justizanstalten) vastutavad vabaduskaotuslike karistuste täideviimise ja muude kinnipidamist nõudvate mõjutusvahendite rakendamise eest. Nad vastutavad eelvangistuse, vabaduskaotuslike karistuste ja ennetusliku kinnipidamise täideviimise eest (Maßnahmenvollzug). Vanglad võivad olla liidumaa eelvangistusasutused (Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), kinnipidamisasutused vabaduskaotuslike karistuste täideviimiseks (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) või kohtupsühhiaatrilise ravi keskused (Forensisch Therapeutische Zentren) ennetusliku kinnipidamise täideviimiseks. Kinnipidamisasutused hõlmavad erikinnipidamisasutusi (Sonderanstalten) noorukitele ja naistele. Tänapäevase kinnipidamisasutuse mõte on võtta kinnipeetavatelt vabadus, kuid aidata neil saada seaduskuulekateks kodanikeks, kes suudavad kohaneda ühiskonnaelu vajadustega, ja hoida neid kuritegelikule teele sattumast (sotsiaalne rehabilitatsioon). Lisaks peaks kinnipidamisasutus aitama neil mõista, miks nende karistamiseni viinud käitumine oli sotsiaalselt lubamatu.

Kriminaalhooldusasutused (Bewährungshilfeeinrichtungen) tegelevad tingimisi karistatud isikute ja katseajaga vabastatud vangidega. Sellised ülesanded on suures osas üle antud eraõiguslikele ühendustele, mis on föderaalse justiitsministeeriumi järelevalve all.

Austria kohtusüsteem koosneb rangelt võttes üldkohtutest, prokuröridest, vanglatest ja kriminaalhooldusasutustest. Kohtusüsteemis on kõrgeima võimu kandja föderaalne justiitsminister. Ta juhib föderaalset justiitsministeeriumi. Föderaalne justiitsminister on föderaalvalitsuse liige ja vastutab ministeeriumi poliitilise juhtimise ja koordineerimise eest, samuti teeb ta kõrgema astme kontrolli kõigi oma haldusala teenistusüksuste üle.

Kohtusüsteemi astmed

  • Esimese astme kohtud (Bezirksgerichte)
  • Liidumaade kohtud (Landesgerichte), mis on samuti esimese astme kohtud (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Liidumaade kõrgeimad kohtud (Oberlandesgerichte), mida nimetatakse ka teise astme kohtuteks (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Austria kõrgeim üldkohus

Õigusvaldkonna andmebaasid

Austria õigusportaalis on esitatud üldteave Austria kohtusüsteemi kohta.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Austria õigusportaalile on tasuta.

Viimati uuendatud: 25/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.