Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Austria

Sellel lehel antakse ülevaade Austria kohtutest.

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Kohtustruktuuri peetakse seadusandliku ja täidesaatva haru kõrval õigusriigi kolmandaks sambaks. Föderaalse põhiseadusega on kohtuvõim antud ainult föderaalsele tasandile. Kõikidel tasanditel on kohtusüsteem täidesaatvast võimust lahutatud. Kohtute haldamise teatavate valdkondade eest vastutavad sõltumatud erikohtud ja nende suhtes kehtivad erinormid.

Lisaks föderaalsele justiitsministeeriumile kuuluvad Austria kohtusüsteemi üldkohtud, prokuratuurid, vanglad (karistuste täideviimise asutused ning kinnipidamisruumid kohtutes) ning suures osas erasektori peetavad kriminaalhooldusasutused.

  1. Kohtud on riigiasutused, mis võtavad ametliku menetluse teel vastu otsuseid tsiviilõiguslike nõuete ning kriminaalõiguslike süüdistuste kohta. Kohtud on loodud seaduse alusel ning neid juhivad sõltumatud ja erapooletud kohtunikud, keda ei saa ametist eemaldada või üle viia ning kes on seotud ainult õigussüsteemiga.
  2. Prokuratuurid on kohtutest eraldiseisvad eriasutused. Eelkõige tagavad need avalike huvide kaitsmise õigusemõistmisel kriminaalasjades, juhtides kohtueelseid menetlusi, esitades süüdistusi ja esindades kriminaalmenetlustes riiklikku süüdistust. Prokuratuurid on olemas ainult föderaalsel tasandil.
  3. Vanglad vastutavad vabaduskaotuslike karistuse täideviimise eest.
  4. Kriminaalhooldusasutused kuuluvad samuti kohtusüsteemi. Need asutused tegelevad tingimisi karistatud isikute ja katseajaks vabastatud vangidega. Need ülesanded on peamiselt üle viidud eraõiguslikele ühendustele, mis on siiski föderaalse justiitsministeeriumi järelevalve all.

Kohtute halduse eest vastutab föderaalne justiitsminister. Föderaalne justiitsministeerium on üks föderaalriigi kõrgemaid haldusasutusi ja föderaalvalitsuse osa. Föderaalne justiitsminister on föderaalvalitsuse liige ning vastutab poliitilise juhtimise, koordineerimise ja kõrgema astme kontrolli eest valitsusosakonna ja kõigi sellega seotud teenistusüksuste üle.

Üldkohtute kõrval on Austrias olemas ka põhiseaduskohus ja kõrgem halduskohus ning alates 1. jaanuarist 2014 ka halduskohtud. Föderaaltasandil loodi ka föderaalne halduskohus ning föderaalne finantskohus. Nende kohtute asukoht on Viinis, kuid neil on ka kohalikud kohtumajad muudes linnades. Lisaks loodi igas liidumaas eraldi halduskohus. Austrias jäävad need justiitsministeeriumi vastutusalast välja.

Kohtusüsteemi astmed

  • Ringkonnakohtud
  • Maakohtud (esimese astme kohtud)
  • Apellatsioonikohtud (teise astme kohtud)
  • Ülemkohus

Õigusvaldkonna andmebaasid

Austria õigusportaalis on esitatud üldteavet Austria kohtusüsteemi kohta.

Kas juurdepääs õigusvaldkonna andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Austria õigusportaalile on tasuta.

Viimati uuendatud: 29/08/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.