Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Horvaatia Vabariigi kohtusüsteem

Horvaatia põhiseaduses on sätestatud, et Horvaatias kehtib võimude lahususe põhimõte, mille kohaselt teostab seadusandlikku võimu Horvaatia parlament, täidesaatvat võimu Horvaatia Vabariigi valitsus ja kohtuvõimu Horvaatia kohtud. Kohtuvõimu teostajatena mõistavad kohtud õigust põhiseaduse alusel, seaduste ja muude õigusnormide alusel ning nende välislepingute alusel, mille Horvaatia on allkirjastanud ja ratifitseerinud. Kohtufunktsiooni täidavad riikliku justiitsnõukogu nimetatud kohtunikud. Oma kohtulike ülesannete täitmisel peavad kohtunikud olema sõltumatud ja autonoomsed ning neil peab olema seadusest tulenev puutumatus. Kohtunikuamet on alaline ja kohtunik ei tohi täita mis tahes muid ametiülesandeid.

Horvaatia kohtusüsteemi korraldus

Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumi ülesanded

 • Õigusalased ja muud kohustused, mis on seotud järgmisega:

tsiviil-, kriminaal- ja kaubandusõigus ning halduskohtute haldamine; kohtunike, prokuröride ning kohtute, väärteomenetlusi läbiviivate avalik-õiguslike süüdistusasutuste ja kriminaalkaristuste täideviimise eest vastutavate asutuste personali töökorraldus, toimimine ja ametialane koolitamine; haldusalased ja muud ülesanded, mis on seotud notarite ja prokuröride tööga, kohtukulude ja notaritasudega, rahvusvahelise õigusabi ja muud liiki õigusabi andmisega, kriminaalkaristuste täideviimisega, armuandmisega ja tingimusliku vabastamisega, kuriteoohvrite ja tunnistajate abistamise süsteemi arvutiseerimise, institutsionaliseerimise ja koordineerimisega kohtusüsteemi raames; tegevus, mis on seotud teabe andmise ja toetuse pakkumisega kuriteoohvritele ja tunnistajatele, hüvitise maksmisega alusetult vahistatud isikutele ja alusetult süüdimõistetutele; ning kuriteoohvritele rahalise hüvitise maksmisega seotud haldusalased ülesanded.

 • Järelevalve tegemine kohtute, prokuratuuri ja väärteomenetlusi läbiviivate asutuste administratsiooni tegevuse üle.
 • Haldusalased ja muud ülesanded, mis on seotud järgmisega:

omandiõigus; omandiküsimused seoses sundvõõrandamisega ning muud omandile seatud piirangud; omandiküsimused seoses ehitamise, põllumajandus- ja metsamaaga, maakorraldusega, maa ja ehitiste ostu ja müügiga ning sellise põllumajandustegevusega, mis ei kuulu teiste valitsusasutuste pädevusse; välisriigi kodanike omand; Jugoslaavia kommunistliku korra ajal konfiskeeritud vara eest hüvitise maksmine, mis ei kuulu teiste valitsusasutuste pädevusse; omandiga seotud õigusjärglus ning endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi õigused ja kohustused.

 • Haldus- ja kutsealased ülesanded, mis on seotud Horvaatia Vabariigi valitsuse koostööga rahvusvaheliste kriminaalkohtutega, Horvaatia Vabariigi esindamisega Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis, Rahvusvahelises Kohtus ja teistes rahvusvahelistes kohtutes (välja arvatud juhul, kui Horvaatia valitsuse eriotsusega on ette nähtud teisiti), ning inimõiguste ja rahvusvähemuste kaitsega seotud ülesanded.
 • Ülesanded, mis on seotud Horvaatia osalemisega Euroopa Liidu asutuste töös ja mis kuuluvad ministeeriumi pädevusse.
 • Muud eriõigusnormide kohaselt ministeeriumi pädevusse kuuluvad ülesanded.

Kohtuakadeemia

Kohtuakadeemia on sõltumatu avalik-õiguslik asutus, mis pakub kvaliteetset kutsealusõpet kohtuorganite praktikantidele ja kohtuametnike riikliku kooli õpilastele ning korraldab ja täiustab pidevalt kohtuametnike ja kohtuorganite nõunike elukestvat õpet.

Struktuur

 1. Kohtuametnike riiklik kool.
 2. Praktikantide, kohtuorganite nõunike ja kohtuametnike kutseõppe direktoraat:
  • piirkondlikud keskused asuvad Zagrebi, Spliti, Rijeka, Osijeki ja Varaždini maakonnakohtute juures;
  • kohtuakadeemia tegevust korraldavad kohtunikud, prokurörid, ülikoolide õppejõud ja teised eksperdid.

Kohtuakadeemia on aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse koostöösse ning osaleb Euroopa Liidu projektides nii abisaaja kui ka osalejana. Need projektid on suunatud akadeemia institutsioonilisele tugevdamisele ja akadeemia sihtrühmade kutsealasele täiendamisele.

Kohtuakadeemiat käsitlev seadus

Horvaatia Vabariigi kohtud

Kohtute korraldus, pädevus ja kohtualluvus on reguleeritud kohtute seadusega.

Horvaatia Vabariigis teostavad kohtuvõimu kohtud kui eraldiseisvad riigiasutused. Kohtud teostavad oma võimu autonoomselt ja sõltumatult seadusega sätestatud ulatuses ja neile antud pädevuse piires.

Kohtud kaitsevad Horvaatia õiguskorda, mis on kehtestatud põhiseadusega, seadustega ja välislepingutega, ning tagavad seaduste ühetaolise kohaldamise ja kõigi isikute võrdse kohtlemise seaduse ees.

Kohtud teevad otsuseid asjades, mis käsitlevad põhilisi inimõigusi ja kohustusi, Horvaatia Vabariigi ning kohalike ja piirkondlike omavalitsusüksuste õigusi ja kohustusi ning teiste juriidiliste isikute õigusi ja kohustusi. Nad määravad karistusi ning võtavad muid meetmeid kuritegusid, väärtegusid ja muid seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud õigusrikkumisi toime pannud isikute suhtes, hindavad avalik-õiguslike haldusasutuste antud üld- või üksikaktide õiguspärasust, teevad otsuseid kodanike isiklikke suhteid käsitlevates vaidlustes, töö-, kaubandus- ja varalistes vaidlustes ning muudes tsiviilasjades ning menetlevad ka muid seaduses sätestatud kohtuasju.

Kohtud mõistavad õigust lähtuvalt põhiseadusest, seadustest, välislepingutest ja muudest kehtivatest õiguse allikatest.

Horvaatia Vabariigis teostavad kohtuvõimu üld- ja erikohtud ning Horvaatia Vabariigi ülemkohus.

Üldkohtud on munitsipaal- ja maakonnakohtud.

Erikohtud on kaubanduskohtud, halduskohtud, väärteoasjade kohtud, Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus ja Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus.
Munitsipaalkohtute ja väärteoasjade kohtute tööpiirkond hõlmab ühe või mitme omavalitsuse territooriumi, ühte või mitut linna või linnaosa. Maakonna-, kaubandus- ja halduskohtute tööpiirkond hõlmab ühe või mitme maakonna territooriumi.
Horvaatia Vabariigi kõrgema kaubanduskohtu, Horvaatia Vabariigi kõrgema halduskohtu, Horvaatia Vabariigi kõrgema väärteoasjade kohtu ja Horvaatia Vabariigi ülemkohtu tööpiirkond hõlmab kogu Horvaatia Vabariigi territooriumi.

Horvaatia Vabariigi ülemkohus on Horvaatia kõrgeim kohtuorgan.

Seadusega võidakse luua muid üld- või erikohtuid, mis on pädevad teatavas tehnilises või õigusvaldkonnas.

Horvaatia Vabariigi ülemkohus

Maakonnakohtud (15)

Kõrgem kaubanduskohus (1)

Kõrgem halduskohus (1)

Kõrgem väärteoasjade kohus (1)

Munitsipaalkohtud (67)

Kaubanduskohtud (7)

Halduskohtud (4)

Väärteoasjade kohtud (61)

NB! Alates 1. aprillist 2015 hakkab toimima uus munitsipaal- ja kaubanduskohtute võrgustik, mis koosneb 24 munitsipaalkohtust ja kaheksast kaubanduskohtust. Alates 1. juulist 2015 seatakse sisse uus väärteoasjade kohtute võrgustik, mis koosneb 22 kohtust. Need on reguleeritud kohtute seadusega (tööpiirkonnad ja asukohad) (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne Narodne novine (NN) nr 128/14).
Käesoleval teabelehel esitatud teave on koostamise ajal ajakohane ja täpne, kuid seda muudetakse pärast 1. aprilli 2015 ja 1. juulit 2015.

Horvaatia Vabariigi ülemkohus asub Zagrebis.

 1. See kohus tagab õiguse ühetaolise kohaldamise ja kõigi võrdse kohtlemise seaduse ees.
 2. Ülemkohus teeb konkreetsetes õigusaktides sätestatud juhtudel otsuseid tavapäraste õiguskaitsevahendite kohta.
 3. Ülemkohus teeb otsuseid erakorraliste õiguskaitsevahendite kohta seoses Horvaatia kohtute tehtud lõplike otsustega.
 4. Ülemkohus teeb konkreetsetes õigusaktides sätestatud juhtudel otsuseid kohtualluvuskonfliktide kohta.
 5. Ülemkohus arutab kohtupraktikaga seotud jooksvaid õigusküsimusi, analüüsib kohtunike, nõunike ja kohtu praktikantide kutsealase täiendamise vajadust ning täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi ülemkohus
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 486 2222, +385 1 481 0036
Faks: +385 1 481 0035
E-post: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Kohtute seadus

Kohtute seadus (tööpiirkonnad ja asukohad)

Need seadused on jõus teabelehe koostamise ajal.
Vastu võeti uus kohtute seadus (tööpiirkonnad ja asukohad), millega asendatakse kehtivad seadused. See seadus avaldati ametlikus väljaandes (NN) nr 128/14 ja jõustub 1. aprillil 2015. aastal või 1. juulil 2015. aastal.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo on eriprokuröri büroo, mille tööpiirkond hõlmab kogu Horvaatia Vabariigi territooriumi. Büroo täidab prokuratuuri ülesandeid korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust käsitlevates asjades.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 459 1874
Faks: + 385 1 459 1878
E-post: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise bürood käsitlev seadus

Viimati uuendatud: 20/07/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.