Kohtukorraldus liikmesriikides

Taani

Selles osas antakse ülevaade Taani kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Taani

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Taani kohtusüsteem koosneb järgmistest kohtutest:

  • ülemkohus;
  • kaks ringkonnakohut;
  • merendus- ja kaubanduskohus;
  • maa kinnistamise kohus;
  • 24 esimese astme kohut;
  • Fääri saarte ja Gröönimaa kohtud;
  • apellatsiooniloa nõukogu;
  • kohtuliku süüdistuse esitamise ja läbivaatamise erikohus;
  • Taani kohtunike ametisse nimetamise nõukogu ja
  • Taani kohtute amet.

Kohtute haldamine

Kohtuid haldab Taani kohtute amet, mis loodi uue sõltumatu institutsioonina 1. juulil 1999. Nimetatud asutus tagab kohtute ja apellatsiooniloa nõukogu rahaliste vahendite, personali, ehitiste ja  infotehnoloogia nõuetekohase ja adekvaatse haldamise.

Taani kohtute ametit juhivad haldusnõukogu ja direktor. Taani kohtute amet kuulub justiitsministeeriumi valitsemisalasse, kuid ministril ei ole õigust anda ametile suuniseid ega muuta ameti tehtud otsuseid.

Haldusnõukogu juhib ameti tegevust ning vastutab üldiselt Taani kohtute ameti tegevuse eest. Direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist haldusnõukogu, vastutab ameti igapäevase juhtimise eest. Direktoril ei pea olema kraadi õigusteaduse erialal.

Taani kohtute ameti seaduses on kindlaks määratud Taani kohtute ameti haldusnõukogu koosseis. Haldusnõukogu koosneb 11 liikmest, kellest kaheksa on kohtute esindajad, üks on advokaat ning kahel on eriteadmised juhtimisest ja sotsiaalvaldkonnast.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateabe saamiseks palume tutvuda Taani kohtusüsteemi käsitleva pidevalt ajakohastatava ülevaate ja kirjeldusega.

Seonduvad lingid

Tsiviilasjade amet

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.