Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Inglismaa ja Wales

Sellel lehel antakse lühiülevaade Inglismaa ja Walesi kohtutest.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Ühendkuningriigis on kolm jurisdiktsiooni: Inglismaa ja Wales, Šotimaa ning Põhja-Iirimaa. Sellel lehel käsitletakse Inglismaa ja Walesi jurisdiktsiooni kuuluvaid kohtuid.

Kohtute haldamine

Paljusid Inglismaa ja Walesi kohtuid haldab kuninglik kohtuamet (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS). Kuninglik kohtuamet on Inglismaa ja Walesi kohtusüsteemi eest vastutava valitsusasutuse, justiitsministeeriumi amet.

Kohtute liigid ja hierarhia – lühikirjeldus

Kriminaalasju arutavad Inglismaal ja Walesis magistraadikohtud (magistrates’ courts), kroonikohus (Crown Court), kõrgema astme kohtu kolleegiumite kohtud (divisional courts of the High Court) ja apellatsioonikohtu kriminaalkolleegium (criminal division of the Court of Appeal).

Tsiviilasju arutavad Inglismaal ja Walesis maakohtud (county courts), kõrgema astme kohus (High Court) ja apellatsioonikohtu tsiviilkolleegium.

Ühendkuningriigi uus ülemkohus (Supreme Court) on Ühendkuningriigis viimase astme apellatsioonikohus nii kriminaal- kui ka tsiviilasjades, ehkki Šotimaa kriminaalasju ülemkohtusse edasi kaevata ei saa.

Üksikasjalikumat teavet Inglismaa ja Walesi kohtute kohta on esitatud Inglismaa ja Walesi üldkohtuid kirjeldaval leheküljel ning kuningliku kohtuameti veebisaidil. Teatavate Inglismaa ja Walesi tribunalide ja erikohtute kohta on teavet esitatud Inglismaa ja Walesi erikohtuid kirjeldaval leheküljel.

Lingid

Kuninglik kohtuamet, justiitsministeerium, kuninglik kohtuamet

Viimati uuendatud: 12/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.