Kohtukorraldus liikmesriikides

Eesti

Sellel lehel antakse ülevaade Eesti kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Eesti

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Eesti põhiseaduse kohaselt mõistab õigust ainult kohus. Kohus mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja muude seadustega. Põhiseadusest lähtudes on Eesti kohtusüsteemil kohtumõistmise ainupädevus. Kohus on oma ülesannete täitmisel sõltumatu täidesaatvast ja seadusandlikust võimust.

Kohtute haldamine

Esimese ja teise astme kohtuid haldab justiitsministeerium koostöös kohtute haldamise nõukojaga. Kohtute haldamise nõukoda on kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud nõuandev kogu, mille tööd juhib Riigikohtu esimees. Esimese ja teise astme kohtuid rahastatakse justiitsministeeriumi eelarve kaudu riigieelarvest. Riigikohus haldab ennast iseseisvalt ja tal on eraldiseisev eelarve.

Kohtute haldamise nõukotta kuuluvad:

  • Riigikohtu esimees, kes on ühtlasi ka nõukoja esimees;
  • viis kohtunike täiskogu poolt kolmeks aastaks valitud kohtunikku;
  • kaks Riigikogu liiget;
  • Advokatuuri juhatuse poolt nimetatud vandeadvokaat;
  • riigi peaprokurör või tema nimetatud riigiprokurör;
  • õiguskantsler või tema nimetatud esindaja;
  • justiitsminister või tema esindaja, kes osaleb nõukoja istungil ja kellel on sõnaõigus.

Loe täpsemalt kohtute haldamise nõukoja kohta siit.

Kohtute hierarhia

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline:

  • esimese astme kohtud on maakohtud ja halduskohtud;
  • teise astme kohtud on ringkonnakohtud (apellatsioonikohtud);
  • kõrgeima astme kohus on Riigikohus (kassatsioonikohus).

Üldkohtutena arutavad maakohtud tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Halduskohtud arutavad esimese astme kohtuna seadusega nende pädevusse antud haldusasju. Ringkonnakohtud on teise astme kohtud, kes vaatavad apellatsiooni korras läbi maakohtute ja halduskohtute lahendeid. Riigikohus on kõrgeim kohus, kes vaatab ringkonnakohtu lahendeid läbi kassatsiooni korras. Riigikohus on ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Üldteavet Eesti õigussüsteemi kohta on võimalik leida justiitsministeeriumi veebilehelt.

Ülevaadet Eesti kohtusüsteemi kohta on võimalik leida kohtute veebilehelt.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs Eesti õigus- ja kohtusüsteemi käsitlevale teabele on tasuta.

Viimati uuendatud: 16/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.