Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Soome

Selles osas antakse ülevaade Soome kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Soome

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Üldjoontes moodustavad Soome kohtusüsteemi:

  • sõltumatud kohtud; üld-, haldus- ja erikohtud;
  • süüdistuse ettevalmistamise eest vastutavad asutused;
  • täitevasutused (kes tagavad kohtuotsuste täitmise);
  • vanglate amet (kes rakendab vabadusekaotuslikke karistusi);
  • riiklik õigusabi, advokaadid ja litsentsitud õigusnõustajad.

Kohtukorraldus võib viidata ka ainult kohtutele.

Soome põhiseaduse §-s 98 on nimetatud eri kohtud. Üldkohtud on ülemkohus, apellatsioonikohtud ja piirkonnakohtud. Üldised halduskohtud on kõrgem halduskohus ja kohalikud halduskohtud.

Tsiviil- ja kriminaalasjades on kõrgeim kohtuinstants ülemkohus ja haldusasjades kõrgem halduskohus. Nimetatud kohtud teostavad ka järelevalvet õiguse kohaldamise üle oma pädevusalas.  Soomes on olemas ka erikohtud, millel on oma põhikirjad.

Kohtunike iseseisvuse ja sõltumatuse tagab põhisseadussäte, mille kohaselt saab kohtuniku ametist tagandada üksnes kohtuotsusega. Kohtunikke ei saa ilma nende nõusolekuta ühelt ametikohalt teisele üle viia, välja arvatud juhul, kui üleviimine on tingitud kohtusüsteemi ümberkorraldamisest.

Põhiseaduse § 21 kohaselt on igaühel õigus pöörduda pädevasse kohtusse või muusse ametiasutusse, et lasta oma asi nõuetekohaselt ja põhjendamatu viivituseta läbi vaadata. Nimetatud paragrahvi lõike 2 kohaselt tagatakse asja avalik arutamine ning õigus anda selgitusi, saada põhjendatud otsus ja otsus edasi kaevata – nagu muudki õiglase kohtupidamise ja hea valitsemistava tagatised – seadusega. Kõnealuses paragrahvis on sätestatud ka kohtupidamise kvaliteedinõuded.

Kohtute haldamine

Paljud kohtute haldamise ja kohtute tegevuse arendamisega seotud ülesanded ja kohustused kuuluvad eelkõige justiitsministeeriumi pädevusse.

Lisateave

Soome kohtute veebisait sisaldab teavet Soome kohtusüsteemi kohta. See on ühtne portaal, kus on esitatud teave kohtute, prokuröride, täitevasutuste ja õigusabi kohta.

Veebisaidil on esitatud näiteks apellatsiooni- ja halduskohtute hiljutine kohtupraktika.

Tasuta Finlexi andmebaas sisaldab kohtupraktikat, elektroonilist Soome Seaduste Kogu ning Soome seaduste ja dekreetide tõlkeid.

Viimati uuendatud: 09/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.