Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Prantsusmaa

Selles jaotises esitatakse ülevaade Prantsusmaa kohtute hierarhiast.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtute korraldus – üld- ja halduskohtud

Kohtute struktuur

Üldkohtud

1. Esimese astme kohtud

Tsiviilkohtud:

  • kõrgema astme kohus (tribunal de grande instance);
  • alama astme kohus (tribunal d’instance);
  • eritsiviilkohtud: töövaidluskohus (Conseil de Prud’hommes), kaubanduskohus (Tribunal de commerce) jt.

Kriminaalkohtud:

  • politseikohus (tribunal de police) – arutab väiksemaid õigusrikkumisi (contraventions);
  • paranduskohus (tribunal correctionnel) – arutab keskmise raskusastmega õigusrikkumisi (délits);
  • vandekohus (cour d’assises) – arutab raskeid õigusrikkumisi (crimes).

2. Teise astme kohtud: apellatsioonikohtud (cours d’appel)

3. Kassatsioonikohus (cour de cassation)

Halduskohtud

1. Esimese astme kohtud:

  • halduskohus (tribunal administratif);
  • erihalduskohtud: finantskohtud, näiteks regioonide kontrollikojad (chambre régionale des comptes), sotsiaalhoolekandekohtud (juridictions d’aide sociale), distsiplinaarkohtud (juridictions disciplinaires).

2. Teise astme kohtud:

  • haldusapellatsioonikohtud (Cours administratives d’appel);
  • spetsialiseerunud haldusapellatsioonikohtud (juridictions administratives d’appel spécialisées), näiteks kontrollikoda (Cour des comptes) või sotsiaalhoolekande keskkomisjon (Commission centrale d’aide sociale).

3. Riiginõukogu (Conseil d’État)

Lisateave on kättesaadav riiginõukogu veebisaidil.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Õigusvaldkonna andmebaasid on Prantsusmaal kättesaadavad interneti vahendusel pakutava avaliku teenusena. Veebisait Légifrance sisaldab järgmist:

Kas juurdepääs neile andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs neile andmebaasidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Pädevate kohtute leidmine

Õiguskorraldus – Prantsusmaa

Viimati uuendatud: 19/05/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.