Kohtukorraldus liikmesriikides

Kreeka

Sellel lehel antakse ülevaade Kreeka kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Õigusemõistmine on Kreekas üks riigi kolmest ülesandest. Kooskõlas võimude lahususe põhimõttega on kohtuvõim seadusandliku ja täidesaatva võimu asutustest sõltumatu.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kreeka kohtud on jagatud järgmistesse peamistesse kategooriatesse:

  • halduskohtud (Dioikitika dikastiria);
  • tsiviilkohtud (Politika dikastiria);
  • kriminaalkohtud (Poinika dikastiria).

Kohtute haldamine

Kohtuid haldavad kohtuametnikud, sõltuvalt asjaoludest kas kohtu esimees või kolmeliikmeline kohtunõukogu.

Kohtute hierarhia

Tsiviilkohtud:

  • kassatsioonikohus (Areios Pagos), apellatsioonikohus, esimese astme kohtud, rahukohtud.

Kriminaalkohtud:

  • kassatsioonikohus, apellatsioonikohtud, kriminaalkohtud, väärteoasjade kohtud.

Halduskohtud:

  • Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu, teise astme halduskohtud, halduskohtud.

Seonduvad lingid

Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

Ateena esimese astme halduskohus

Ateena esimese astme kohtu juures tegutsev prokuratuur

Justiitsministeerium

Kassatsioonikohus

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.