Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Kreeka

Selles osas antakse ülevaade Kreeka kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Õigusemõistmine on Kreekas üks riigi kolmest ülesandest. Vastavalt võimude lahususe põhimõttele on õigusemõistmine sõltumatu seadusandlikust ja täidesaatvast võimust.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kohtud on Kreekas jagatud järgmistesse peamistesse kategooriatesse:

 • halduskohtud (Διοικητικά δικαστήρια);
 • tsiviilkohtud (Πολιτικά δικαστήρια);
 • kriminaalkohtud (Ποινικά δικαστήρια);
 • sõjaväe (στρατοδικείο), mereväe (ναυτοδικείο)ja õhujõudude (αεροδικείο) kohtud;
 • kõrgem erikohus (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο);
 • korruptsioonijuhtumeid menetlev erikohus;
 • ministrite vastutuse juhtumeid menetlev erikohus;
 • kohtuametnike töötasu käsitlevaid vaidlusi menetlev erikohus.

Kohtute haldamine

Kohtuid haldavad kohtuametnikud – kas kohtu esimees või kolmeliikmeline nõukogu.

Kohtute hierarhia

Tsiviilkohtud:

 • rahukohtud (ειρηνοδικεία) (piirkondlikud tsiviilkohtud), esimese astme kohtud (πρωτοδικεία), apellatsioonikohtud (εφετεία), kassatsioonikohus (Άρειος Πάγος).
 • Kriminaalkohtud:
 • väiksemaid õigusrikkumisi menetlevad kohtud (πταισματοδικεία) (piirkondlikud kriminaalkohtud), väärteokohtud (πλημμελειοδικεία), apellatsioonikohtud, kassatsioonikohus.
 • Halduskohtud:
 • esimese astme halduskohtud (Διοικητικά Πρωτοδικεία), teise astme halduskohtud (Διοικητικά Εφετεία), Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Seonduvad lingid

Riiginõukogu

Ateena Halduskohus

Piirkonnakohtute prokuratuur

Kreeka Justiits-, Läbipaistvuse ja Inimõiguste Ministeerium

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Viimati uuendatud: 17/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.