Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse kokkuvõte Luksemburgi kohtukorraldusest.

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õiguskorraldus – kohtusüsteem

Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtusüsteem jaguneb üldkohtute ja halduskohtute haruks. Neile kahele harule lisandub põhiseaduskohus.

Üldkohtud

Põhiseadusega on tehtud kohtute ülesandeks kohtuvõimu teostamine ning üksnes kehtivate seadustega kooskõlas olevate üldiste ja kohaliku tasandi määruste ja eeskirjade kohaldamine.

1. Üldkohtud

Ülemkohus

Üldkohtute hierarhia tipus asub ülemkohus, mis koosneb kassatsioonikohtust, apellatsioonikohtust ja peaprokuratuurist. Ülemkohus asub Luxembourg'is.

Ringkonnakohtud

Luksemburgi Suurhertsogiriik jaguneb kaheks kohturingkonnaks ning mõlemas tegutseb ringkonnakohus, üks Luxembourg'is ja teine Diekirchis.

Rahukohtud

Riigis on kolm rahukohut, millest üks tegutseb Luxembourg'is, teine Esch-sur-Alzette'is (Luxembourgi kohturingkonnas) ja kolmas Diekirchis (Diekirchi kohturingkonnas).

2. Erikohtud

Kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu

Kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu (Conseil supérieur des assurances sociales) koosneb esimehest, kohtunike seast nimetatud nõunikest ja kahest riikliku haigekassa (Caisse Nationale de Santé – CNS) esindajast.

Vahekohus

Sotsiaalkindlustusalane vahekohus (Conseil arbitral de la sécurité sociale) koosneb esimehest ja kahest riikliku haigekassa (CNS) esindajast.

Halduskohtute jurisdiktsioon

Kõrgem halduskohus

Kõrgem halduskohus koosneb viiest kohtunikust ja ühest kolleegiumist, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Halduskohus

Halduskohus koosneb kümnest kohtunikust ja kolmest kolleegiumist, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Õigusaktide andmebaasid

Teave justiitsministeeriumi, õigusvaldkonna ametite, õigusaktide, kohtute, vanglate, kodanikele pakutavate teenuste, vormide ja uudiste kohta on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil.

Kas juurdepääas andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lingid

Legilux

Õigusportaal

Halduskohtud

Justiitsministeerium

Luksemburgi valitsus

Viimati uuendatud: 04/02/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.