Kohtukorraldus liikmesriikides

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse kokkuvõte Luksemburgi kohtukorraldusest.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtusüsteem koosneb üldkohtutest ja halduskohtutest. Lisaks neile tegutseb konstitutsioonikohus.

Üldkohtud

Põhiseaduse järgi on kohtute ülesanne teostada kohtuvõimu ning kohaldada üld- ja kohaliku tasandi määruseid ja muid norme kooskõlas seadustega.

1. Tavakohtud

  • Luksemburgi kõrgeim kohus (Cour Supérieure de Justice)

Üldkohtute hierarhia tipus asub Luksemburgi kõrgeim kohus, mis koosneb kassatsioonikohtust (Cour de Cassation), apellatsioonikohtust (Cour d'Appel) ja peaprokuratuurist (Parquet Général). Kõrgeim kohus asub Luxembourgis.

  • Piirkondlik kohtud (Tribunaux d'Arrondissement)

Luksemburgi Suurhertsogiriik jaguneb kaheks tööpiirkonnaks – Luxembourgi ja Diekirchi piirkond – ning mõlemas tegutseb piirkondlik kohus.

  • Rahukohtud (Justices de Paix)

Riigis on kolm rahukohut, millest üks tegutseb Luxembourgi linnas, teine Esch-sur-Alzette'is (Luxembourgi tööpiirkond) ja kolmas Diekirchis (Diekirchi tööpiirkond).

2. Spetsialiseerunud kohtud

  • Kõrgem sotsiaalkindlustuskomisjon (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Kõrgem sotsiaalkindlustuskomisjon koosneb esimehest, kahest abistavast kohtunikust (assesseurs-magistrats), ühest tööandjat esindavast kaasistujast (assesseur-employeur) ja ühest töövõtjat esindavast kaasistujast (assesseur-salarié).

  • Sotsiaalkindlustuse lepituskomisjon (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Sotsiaalkindlustuse lepituskomisjon koosneb esimehest, ühest tööandjat esindavast kaasistujast ja ühest töövõtjat esindavast kaasistujast.

Halduskohtud

  • Luksemburgi kõrgeim halduskohus (Cour Administrative)

Luksemburgi kõrgeim halduskohus koosneb ühest kolleegiumist, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

  • Halduskohus (Tribunal Administratif)

Halduskohus koosneb neljast kolleegiumist, kuhu igasse kuulub kolm kohtunikku.

Õigusandmebaasid

Justiitsministeeriumi veebisaidilt leiab teavet justiitsministeeriumi, õiguskutsete, õigusaktide, kohtute ja vanglate kohta. Lisaks leiab sealt teabe kodanikele pakutavate teenuste ja vormide kohta ning uudised.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Lingid

Legilux

Õigusportaal

Halduskohtud

Justiitsministeerium

Luksemburgi valitsus

Viimati uuendatud: 24/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.