Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Holland

Selles osas antakse ülevaade Madalmaade kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Kohtute haldamine

Kohtunõukogu on kohtusüsteemi osa, kuid ei mõista ise kohut. Nõukogu on võtnud justiitsministrilt üle mitmeid ülesandeid. Need ülesanded on oma laadilt korralduslikud ning hõlmavad eelarve jaotamist, järelevalvet finantsjuhtimise üle, personalipoliitikat, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning majutust. Nõukogu toetab kohtuid nende ülesannete täitmisel nimetatud valdkondades. Nõukogule on antud ka ülesanne parandada kohtusüsteemi kvaliteeti ja anda nõu uute õigusemõistmist mõjutavate õigusaktide osas. Samuti esindab nõukogu kohtusüsteemi avalikes ja poliitilistes aruteludes.

Nõukogu ülesanded on seotud korralduslike küsimustega (nende laiemas tähenduses), eelarveküsimustega ning õigusemõistmise kvalitatiivsete aspektidega.

Nõukogul on oluline roll kohtusüsteemi eelarve koostamisel, rakendamisel ja selle kohta aruannete esitamisel. Eelarvesüsteem põhineb nõukogu hallataval töökoormuse mõõtmise süsteemil. Nõukogu julgustab töökorralduslike menetluste väljatöötamist kohtute igapäevatöö korraldamiseks ning teostab selle üle järelevalvet. Konkreetsed ülesanded hõlmavad personalipoliitikat, majutust, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning välissuhteid. Nõukogul on mitmeid ametlikke seaduslikke volitusi, mis võimaldavad tal neid ülesandeid täita. Näiteks tohib nõukogu väljastada siduvaid üldsuuniseid tegevuspoliitika kohta, kuigi nõukogu eelistab kasutada seda õigust võimalikult vähe.

Nõukogu vastutab kohtunike ja kohtuametnike värbamise, valiku ja koolitamise eest. Neid valdkondi käsitlevate ülesannete täitmisel konsulteerib nõukogu tihedalt kohtu nõukogudega. Nõukogu arvamus on tähtis kohtu nõukogu liikmete ametisse nimetamisel.

Kohtusüsteemi kvaliteedi osas hõlmavad nõukogu ülesanded õiguse ühetaolise kohaldamise edendamist ja kohtusüsteemi kvaliteedi parandamist. Kohtuotsuste sisu kattumise küsimuses puuduvad nõukogul kohustuslikud volitused.

Nõukogul on ka üldine nõuandev roll. Nõukogu annab valitsusele nõu uute kohtusüsteemi mõjutavate õigusaktide kohta See toimub pideva konsulteerimise käigus kohtu nõukogude liikmetega.

Kuigi nõukogul on ametlikud volitused, ei tohiks nõukogu ja kohtute vahelist suhet vaadelda hierarhilisena. Nõukogu kehtestab ise oma peamise eesmärgi kohtute toetamisel nende ülesannete osas. Selle tagamiseks, et erinevad ülesanded saaksid nõuetekohaselt täidetud, konsulteerib nõukogu korrapäraselt kohtu presidentidega, haldusdirektoritega, sektorijuhtidega ja esindajatekoguga (nõuandev organ, mis koosneb kohtute esindajatest).

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Ringkonnakohtud

Madalmaad on jagatud 11 ringkonnaks ning neil kõigil on oma kohus. Igal kohtul on mitu piirkondlikku asukohta. Ringkonnakohus koosneb maksimaalselt viiest sektorist. Need hõlmavad alati haldus-, tsiviil-, kriminaal- ja ringkonnasektorit. Perekonna- ja alaealiste küsimusi käsitlevad kohtuasjad moodustavad sageli eraldi sektori, nagu mõnikord ka välismaalasi käsitleva õiguse kohaldamine. Kohtu nõukogul on õigus sellised küsimused kindlaks määrata.

Sektorid

Piirkondlikud asjad

Tavakodanike jaoks on üsna lihtne lasta oma kohtuasju arutada piirkondlikus sektoris. See tähendab, et neil on õigus ise esitada oma kohtuasja ning nad ei vaja enda esindamiseks kohtus advokaati. Tsiviilasjade puhul käsitleb piirkondlik kohtunik kohtuasju, mis käsitlevad üüri-, järelmaksu- ja tööküsimusi ning samuti vaidlusi, mis käsitlevad alla 25 000 euro jäävaid summasid.

Kriminaalasjades käsitleb piirkondlik kohtunik ainult väikesi rikkumisi. Sageli on nende puhul tegemist juhtumitega, milles politsei või riiklik süüdistaja on teinud ettepaneku kokkuleppe sõlmimiseks. Kui süüdistatav keeldub sellisest ettepanekust, tuuakse kohtuasi piirkondliku kohtuniku ette. Nimetatud kohtunik teeb tavaliselt suulise otsuse kohe pärast istungit.

Kriminaalasjad

Kriminaalsektori kohtunikud käsitlevad kõiki kriminaalasju, mida ei anta lahendamiseks piirkondlikule kohtunikule. Neid kohtuasju võib arutada ühest kohtunikust koosnevas kolleegiumis või kolmest kohtunikust koosnevas kohtukoosseisus. Kohtukoosseis käsitleb keerulisemaid kohtuasju ning kõiki selliseid kohtuasju, milles süüdistaja nõuab karistuseks üle ühe aastast vangistust.

Tsiviilasjad/perekonnaasjad

Tsiviilsektor arutab ka kohtuasju, mis ei ole konkreetselt määratud piirkondlikule kohtunikule. Enamiku puhul neist teeb otsuse üks kohtunik, kuid ka seal on olemas kolmest kohtunikust koosnev kohtukoosseis keerulisemate kohtuasjade arutamiseks. Mitmel ringkonnakohtul on eraldi sektor perekonna- ja alaealiste küsimusi käsitlevate kohtuasjade arutamiseks, kui selliste kohtuasjade arv on märkimisväärne.

Haldusasjad

Kui üksikud erandid välja jätta, arutab haldusvaidlusi ringkonnakohus; paljudel juhtudel eelneb asja arutamisele haldusasjade sektoris vastulausete esitamise menetlus haldusasutuste egiidi all. Selliseid kohtuasju käsitleb tavaliselt ühest kohtunikust koosnev kolleegium, aga ka siin võib ringkonnakohus otsustada määrata kolm kohtunikku arutama kohtuasju, mis on keerulised või mis käsitlevad põhimõttelisi küsimusi. Kui kõnealusel ringkonnakohtul ei ole eraldi sektorit välismaalasi käsitlevat õigust käsitlevate kohtuasjade arutamiseks, tegeleb selliste kohtuasjadega haldusasjade sektor või selle kolleegium. Avalikke teenistujaid ja sotsiaalkindlustusküsimusi hõlmavate kohtuasjade puhul esitatakse apellatsioonikaebus konkreetsele apellatsioonitribunalile – tsentraalsele apellatsioonitribunalile – ning enamiku teiste kohtuasjade puhul riiginõukogu halduskohtukolleegiumile.

Apellatsioonikohtud

11 ringkonda on jaotatud neljaks apellatsioonikohtu piirkonnaks: Haag ja Amsterdam, Arnhem ja Leeuwarden ning Hertogenbosch. Kriminaal- ja tsiviilasjade puhul käsitlevad apellatsioonikohtu kohtunikud ainult kohtuasju, kus edasikaebus on esitatud ringkonnakohtu otsuse peale. Apellatsioonikohus vaatab kohtuasja faktid uuesti üle ning teeb oma järeldused. Enamikel juhtudel on võimalik apellatsioonikohtu otsus vaidlustada kassatsiooni korras Madalmaade ülemkohtus. Lisaks kriminaal- ja tsiviilasjadele käsitleb apellatsioonikohus oma võimaluste piires halduskohtuna ka kõiki edasikaebusi väljastatud maksuteadete kohta.

Eritribunalid

Tsentraalne apellatsioonitribunal on apellatsiooninõukogu, mis tegeleb põhimõtteliselt sotsiaalkindlustust ja avalikku teenistust käsitlevate õigusvaldkondadega. Neis valdkondades on nimetatud tribunal kõrgeimaks kohtuorganiks. Tribunal asub Utrechtis.

Tööstus- ja kaubandusvaldkonna apellatsioonitribunal on erihalduskohus, mis otsustab vaidluste üle sotsiaal-majandusliku haldusõiguse valdkonnas. Lisaks võtab see apellatsioonitribunal otsuseid vastu ka konkreetseid seadusi (nt konkurentsiseadus ja telekommunikatsiooniseadus) käsitlevate apellatsioonikaebuste osas. Tribunal asub Haagis.

Ülemkohus

Haagis asuv Madalmaade ülemkohus uurib, kas madalama astme kohus kohaldas oma otsusele jõudmisel õigust nõuetekohaselt. Selles etapis ei arutata enam madalama astme kohtu poolt kindlaks tehtud kohtuasja faktide üle. Seetõttu on kassatsiooni korras edasikaebamisel tähtis ülesanne õiguse ühtsuse edendamisel.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teavet leiab Madalmaade kohtusüsteemi käsitlevalt veebisaidilt.

Kohtupraktika leiab ühest õigusvaldkonna andmebaasist.

Kas juurdepääs neile andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seonduvad lingid

Kohtusüsteem

Viimati uuendatud: 07/03/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.