Kohtukorraldus liikmesriikides

Rumeenia

Selles osas antakse ülevaade Rumeenia kohtute kohta.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Rumeenia kohtute põhimõtted, ülesehitus ja korraldus on sätestatud Rumeenia põhiseaduses ja seaduses nr 304/2004 kohtukorralduse kohta.

Kohtusüsteemi kuuluvad järgmised kohtud:

 • Kõrgem Kassatsioonikohus (Înalta Curte de Casație și Justiție);
 • apellatsioonikohtud (curțile de apel);
 • üldkohtud (tribunalele);
 • erikohtud (tribunalele specializate);
 • esimese astme kohtud (judecătoriile) ja
 • sõjaväekohtud (instanțe militare).

Kohtute hierarhia

Kõrgem Kassatsioonikohus tegutseb Rumeenia ülemkohtuna. Ta tagab õiguse järjepideva tõlgendamise ja kohaldamise teistes kohtutes.

 • 15 tegutseva apellatsioonikohtu tööpiirkonnas asuvad üldkohtud ja erikohtud.
 • 42 üldkohut tegutsevad maakonna tasandil ja Bukarestis ning asuvad üldjuhul maakonnakeskuses.
 • 4 erikohut tegutsevad alaealiste ja perekonnaõiguse valdkonnas (1) ja kaubandusasjade valdkonnas (3).
 • Üldkohtute juures tegutseb 176 esimese astme kohut.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Mitu esimese astme kohut mõistab kohut 42 tegutseva üldkohtu tööpiirkonnas.

Kõik 176 esimese astme kohut tegutsevad maakonna tasandil ja Bukaresti linnaosades.

Iga kohut juhib kohtu esimees, kes täidab ka haldusjuhi ülesandeid. Kohtute eriosakondi juhib osakonna esimees. Üldiste kohtuga seotud küsimustega tegeleb kõikides kohtutes juhtkomitee.

Sõjaväekohtud on neli sõjaväe üldkohut, Bukaresti piirkondlik sõjaväekohus ja Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus. Kõikidel sõjaväe üldkohtutel on sõjaväebaasi staatus.

 • Kõrgem kohtunike nõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii) on põhiseaduslik organ, mis tagab kohtute sõltumatuse. Lisaks tagab ta, et kohtunikud ja prokurörid järgivad oma ametitegevuses õigusnorme ning täidavad ametialase pädevuse ja eetika kriteeriume.
 • Justiitsministeerium (Ministerul Justiţiei) tagab kohtusüsteemi seadusekohase toimimise, õigusemõistmise kui avaliku teenuse nõuetekohasuse ning seisab õiguskorra ja kodanike õiguste ja vabaduste eest.

Õigusaktide andmebaasid

Internetis on kättesaadavad järgmised andmebaasid:

Kas õigusaktide andmebaaside kasutamine on tasuta?

Jah, õigusaktide andmebaaside kasutamine on tasuta.

Seonduvad lingid

Õiguskorraldus – Rumeenia

Pädeva kohtu leidmine

Viimati uuendatud: 10/02/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.