Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Slovakkia

Selles osas antakse ülevaade Slovakkia kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Õigusemõistmine

Slovakkias mõistetakse õigust üldkohtutes ja Slovaki Vabariigi konstitutsioonikohtus.

Õigust mõistavad sõltumatud ja erapooletud kohtud. Õigusküsimused hoitakse kõikidel tasanditel lahus muude riiklike ametiasutuste menetletavatest küsimustest.

Õigusemõistmise eest vastutab kohtu eesistuja.

Kohtute haldamine

Slovakkia kohtuid haldavad seaduse kohaselt Slovaki Vabariigi justiitsministeerium ja kohtute eesistujad, kes on ühtlasi kohute seadusjärgsed esindajad. Kohtute haldamise eest vastutavad ka kohtute haldusdirektorid neile seadusega ettenähtud pädevuse piires.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Üldkohtud

 • ringkonnakohtud (54);
 • piirkonnakohtud (8);
 • Slovaki Vabariigi Ülemkohus;
 • kriminaalkohus.

Kohtute hierarhia

Vastavalt seadusele nr 757/2004, mis käsitleb kohtuid ja millega muudetakse teatavaid muid õigusakte, on kohtute hierarhia järgmine:

 1. Ringkonnakohtud toimivad esimese astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasjades, kui kohtumenetlust reguleerivates eeskirjades ei ole sätestatud teisiti.
 2. Ringkonnakohtud menetlevad ka valimistega seotud juhtumeid, kui nii on sätestatud konkreetsetes õigusnormides.
 3. Piirkonnakohtud toimivad teise astme kohtuna nendes tsiviil- ja kriminaalasjades, mida on esimese astme kohtuna menetlenud ringkonnakohtud.
 4. Kohtumenetlust reguleerivates eeskirjades on täpsustatud, millist liiki tsiviil- ja kriminaalasjade puhul peavad piirkonnakohtud toimima esimese astme kohtuna.
 5. Piirkonnakohtud toimivad esimese astme kohtuna haldusasjades, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 6. Piirkonnakohtud menetlevad ka muid kohtuasju, kui konkreetsetes õigusnormides ei ole sätestatud teisiti (seadus nr 166/2003, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset seoses infotehnoloogia seadmete omavolilise kasutamisega ja millega muudetakse teatavaid seadusi, ning side pealtkuulamise eest kaitsmise seadus).
 7. Ülemkohus arutab järgmisi kohtuasju ja teeb neis otsuse:
  • piirkonnakohtute ja kriminaalkohtu otsuste kohta esitatud tavalised edasikaebused;
  • ringkonnakohtute, piirkonnakohtute, kriminaalkohtu ja Ülemkohtu otsuste kohta esitatud erakorralised edasikaebused;
  • kohtute ja riigiasutuste vahelised pädevusvaidlused;
  • kohtuasja tagasivõtmine ja kohtuasja andmine mõnda teise kohtusse pädeva kohtu asemel, kui kohtumenetluse korras on nii sätestatud;
  • muud kohtuasjad, kui nii on sätestatud seaduses või välislepingus.

Ülemkohus vaatab läbi kohtute seaduslikul viisil lõpetatud kohtuasjades otsuste tegemise protsessi.

Ülemkohus edendab ka seaduste ja muude õiguslikult siduvate aktide ühetaolist tõlgendamist ja kohaldamist:

 • oma otsuste kaudu;
 • võttes vastu arvamusi, mille eesmärk on seaduste ja muude õiguslikult siduvate aktide ühetaoline tõlgendamine;
 • esmatähtsate kehtivate kohtuotsuste avaldamisega Slovaki Vabariigi Ülemkohtu arvamuste kogumikus ja Slovaki Vabariigi kohtuotsuste kogumikus.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Täiendavat teavet leiab Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 18/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.