Kohtukorraldus liikmesriikides

Slovakkia

Selles tekstiosas on esitatud ülevaade Slovakkia kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Kohtuvõimu teostamine

Kohtuvõimu teostavad Slovakkias üldkohtud ja Slovaki Vabariigi konstitutsioonikohus (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Slovakkias teostavad kohtuvõimu sõltumatud ja erapooletud kohtud. Kohtuvõimu teostatakse kõigil kohtutasanditel teistest riigiorganitest sõltumatult.

Kohtuvõimu teostamise eest vastutab kohtu esimees.

Kohtute haldamine

Slovakkias vastutavad kohtute haldamise eest seaduses sätestatud ulatuses Slovakkia justiitsministeerium ja asjaomase kohtu esimees, kes on ühtlasi ka seadusjärgne kohtuorgan. Seaduses sätestatud ulatuses vastutavad kohtute haldamise eest ka asjaomase kohtu haldusdirektor ja Slovaki Vabariigi Justiitsnõukogu.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Üldkohtute süsteem:

 • piirkondlikud kohtud (okresné súdy) (54),
 • maakonnakohtud (krajské súdy) (8),
 • Slovaki Vabariigi kõrgeim kohus (najvyšší súd Slovenskej republiky),
 • erikriminaalkohus (špecializovaný trestný súd).

Kohtute hierarhia

Vastavalt muudetud seadusele nr 757/2004, mis käsitleb kohtuid ja millega muudetakse teatavaid muid õigusakte, on kohtute hierarhia järgmine:

 1. piirkondlikud kohtud toimivad esimese astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasjades, kui kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides ei ole sätestatud teisiti;
 2. piirkondlikud kohtud menetlevad ka valimistega seotud juhtumeid, kui nii on sätestatud konkreetsetes õigusaktides;
 3. maakonnakohtud toimivad teise astme kohtuna nendes tsiviil- ja kriminaalasjades, mida on esimese astme kohtuna menetlenud piirkondlikud kohtud;
 4. kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides on täpsustatud, millist liiki tsiviil- ja kriminaalasjade puhul toimivad maakonnakohtud esimese astme kohtuna;
 5. maakonnakohtud toimivad esimese astme kohtuna haldusasjades, kui konkreetsetes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;
 6. maakonnakohtud menetlevad ka muid kohtuasju, kui see on sätestatud konkreetsetes õigusaktides (nt seadus nr 166/2003, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset seoses infotehnoloogia seadmete omavolilise kasutamisega ja millega muudetakse teatavaid seadusi, ning side pealtkuulamise eest kaitsmise seadus);
 7. kõrgeima kohtu pädevusse kuuluvad järgmised kohtuasjad:
  • tavalises korras edasi kaebamine maakonnakohtute ja erikriminaalkohtu otsuste peale;
  • erandkorras edasikaebamine piirkondlike ja maakonnakohtute ning erikriminaalkohtu ja kõrgeima kohtu otsuste peale;
  • kohtuasjade üleandmine muule kohtule kui pädev kohus, kui see on ette nähtud kohtumenetlust reguleerivate õigusnormidega;
  • muudel juhtudel, kui see on ette nähtud seaduse või rahvusvahelise lepinguga.

Kõrgeim kohus vaatab läbi nende kohtuasjade lahendid, mille puhul on tehtud lõplik kohtuotsus.

Kõrgeim kohus teeb järelevalvet seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide ühetaolise tõlgendamise ja järjepideva kohaldamise üle:

 • oma otsuste tegemisel,
 • seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide tõlgendamise ühtlustamise eesmärgiga arvamusi avaldades,
 • avaldades kõrgeima kohtu arvamusi ja Slovaki Vabariigi kohtute otsuseid käsitlevates aruannetes olulise tähtsusega lõplikke kohtuotsuseid.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateave on kättesaadav Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidil.

Seotud lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 12/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.