Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: sloveeni keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Sloveenia

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Kõik Sloveenia Vabariigi kohtud on tavakohtud ja tegutsevad kooskõlas põhiseaduslikkuse, sõltumatuse ja õigusriigi põhimõtetega.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Ühtne kohtute süsteem koosneb üldise ja eripädevusega kohtutest.

  • Üldkohtute hulka kuuluvad 44 kohalikku, 11 ringkonna- ja 4 kõrgemat kohut ning ülemkohus.
  • Erikohtute hulka kuuluvad 3 töökohut, 1 töö- ja sotsiaalkohus ja 1 kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (mis lahendab tööalaseid ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid vaidlusi) ning halduskohus, mis osutab õiguslikku kaitset haldusküsimustes ja millel on kõrgema kohtu staatus.

Riigiprokuratuuril on kohtusüsteemis eriline koht – ta tegutseb sõltumatu ametkonnana, kuid on samas ka võimu täidesaatva haru osa. Riigi peaprokuröri nimetab ametisse Rahvusassamblee.

Põhiseaduskohus on kõrgeim kohtuorgan, mis kaitseb põhiseaduslikkust, õiguspärasust, inimõigusi ja põhivabadusi. Põhiseaduskohtul on volitused tühistada seadusandja tegevusi, tühistades (pannes kõrvale) seaduse või osa sellest.

Põhiseaduskohtu kohtunikud nimetab ametisse Rahvusassamblee pärast ettepaneku saamist Vabariigi Presidendilt. Üheksa kohtunikku valitakse üheksa-aastaseks ametiajaks ilma tagasivalimise võimaluseta. Ühelgi riigiasutusel ei ole volitusi sekkuda Põhiseaduskohtu, erikohtute või üldkohtute töösse või kohtunike otsustesse.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet Sloveenia kohtute kohta leiab Sloveenia Vabariigi kohtute veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Sloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus

Viimati uuendatud: 02/11/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.