Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Rootsi

Selles osas antakse ülevaade Rootsi kohtusüsteemist.

Sisu koostaja:
Rootsi

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kohtusüsteem hõlmab tavaliselt õigusriigi põhimõtete rakendamise ja õiguskindluse tagamise eest vastutavaid asutusi. Kohtud on kohtusüsteemi peamiseks osaks, ent kohtusüsteemi kuuluvad ka kuritegude ärahoidmise ja uurimise eest vastutavad asutused, sh:

Kohtusüsteemiga seotud ülesandeid võivad täita muud asutused, nt täitevamet.

Kohtute hierarhia

Rootsis on paralleelset kahte liiki kohtuid:

  • üldkohtud, mis arutavad kriminaal- ja tsiviilasju, ning
  • halduskohtud, mis arutavad avaliku haldusega seotud kohtuasju.

Üldkohtud kuuluvad kolmeastmelisse süsteemi, mis hõlmab piirkonnakohtud, apellatsioonikohtud ja ülemkohtu.

Halduskohtud on samuti kolmeastmelised – maakondlikud halduskohtud, apellatsiooniastme halduskohtud ja kõrgem halduskohus. Lisaks on konkreetset liiki kohtuasjade ja küsimuste menetlemiseks loodud mõned erikohtud.

Kohtute haldamine

Justiitsministeerium vastutab kohtutega seotud küsimuste eest, sealhulgas menetlusõiguslike küsimuste lahendamise ja kohtusüsteemi korralduse eest. Samas ei ole valitsusel ega ühelgi asutusel õigust otsustada, kuidas kohtud konkreetseid kohtuasju lahendama peaksid.

Riiklik Kohtute Amet on üldkohtute, halduskohtute, piirkondlike üüri- ja rendikohtute ning Riikliku Õigusabi Ameti keskne haldusasutus.

Viimati uuendatud: 06/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.